Szkolenia

Reforma KPC 2019

REFORMA KPC 2019

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469), która wchodzi w życie 7.11.2019 r., wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Nowelizacja ta jest najobszerniejszą zmianą KPC w ostatnich kilku latach.

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy wybranych zagadnień procesowych objętych nowelizacją ustawy procesowej. W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego i wyroków), jak i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności). W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego i jakie przejawy procesowego nadużycia prawa można spotkać w praktyce sądowej
 • kiedy przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia
 • jakie są wymagania wniosku o przeprowadzenie dowodu
 • kiedy sąd może pominąć dowód
 • o zmianach postępowania dowodowego, w tym postanowienia o przeprowadzeniu dowodu
 • jaki zakres zastosowania ma postępowanie w sprawach gospodarczych
 • jakie są odrębności odnoszące się do postępowania w sprawach gospodarczych
 • o dopuszczalności nowej umowy procesowej, a mianowicie umowy dowodowej, jej charakterze, formie i treści oraz skutkach
 • jakie czynności procesowe poprzedzają posiedzenie przygotowawcze, czemu służy posiedzenie przygotowawcze i jaki ma przebieg
 • jaką treść ma plan rozprawy i jakie ma znaczenie dla toku postępowania
 • jakie są przesłanki wydania wyroku zaocznego
 • o nowej regulacji dotyczącej sporządzenia uzasadnienia wyroku i doręczenia wyroku z uzasadnieniem
 • jak kształtują się rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych w związku ze zmianami KPC

Podatki

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie istotnych i licznych zmian w VAT wchodzących w życie we wrześniu i listopadzie 2019 r. oraz w styczniu i kwietniu 2020 r., czyli m.in.:

 • Obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w stosunku do podatników działających w branżach narażonych na wyłudzenia VAT. Wiąże się to z likwidacją mechanizmu odwrotnego obciążenia obejmującego obecnie szereg kategorii towarów i usług
 • Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia, wprowadzona zostanie koncepcja „nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika”, Biała lista podatników VAT. 1 września 2019 r. uruchomiono przez Szefa KAS wykaz podatników VAT czynnych, który umożliwia , m.in. weryfikację statusu VAT kontrahenta ustalanego na moment realizacji transakcji
 • JPK. Od 1 stycznia 2020 r. duże przedsiębiorstwa nie mają obowiązku składania miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT w dotychczasowej formule. W ich miejsce podatnicy będą składali jeden plik kontrolny – JPK_VDEK. Dla pozostałych wymóg składania JPK_VDEK zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
 • Zmiany sankcji VAT

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zmiany:

 • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego
 • utworzenie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – i jej konsekwencje dla podatników
 • definicja pierwszego zasiedlenia i jej skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości
 • stosowanie tzw. sankcji VAT-owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe); stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków niż VAT, dokonywanie zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.
 • ustanowienie nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienie obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).

Upadłość / Restrukturyzacja

UPADŁOŚĆ / RESTRUKTURYZACJA

Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 zmian w ustawie – Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg przepisów w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r.

Cel szkolenia

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian.

Program szkolenia oparty jest na przykładach rzeczywistych postępowań upadłościowych i orzecznictwie sądów upadłościowych.

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną również nowe regulacje zawarte w rządowym projekcie nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

RODO / Ochrona danych osobowych

RODO / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Całodzienne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie europejskiego rozporządzenia (RODO). Omawiane przepisy prawa przekazywane są w sposób przystępny i popierane praktycznymi przykładami, które pozwalają lepiej zrozumieć oraz przyswoić krajowe i unijne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO.