Prawo karne i wykroczeniowe

  • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego i prawa wykroczeń
  • dokonywanie analizy przesłanek zarówno odpowiedzialności karnej, jak i wykroczeniowej
  • opracowywanie strategii prawnej związanej z prowadzonym lub przyszłym postępowaniem karnym, karnoskarbowym lub wykroczeniowym
  • sporządzanie pism z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, i prawa wykroczeń
  • reprezentowanie Klientów od samego początku postępowania karnego i wykroczeniowego
  • branie czynnego udziału w przesłuchaniach przed sądem oraz organami ścigania
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie ustanowienia, w szczególności tymczasowego aresztowania
  • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia oraz apelacji od wyroków
  • reprezentacja Klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych i sprawach o wykroczenie
  • reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, szczególnie w zakresie odroczenia, przerwy w odbywaniu kary lub w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary