Restrukturyzacja firmy krok po kroku

in , ,
restrukturyzacja

W obecnej sytuacji, z uwagi na pandemię koronawirusa, o restrukturyzacji myśli coraz więcej przedsiębiorców. Kryzys dotyka praktycznie każdej branży, a co za tym idzie, przedsiębiorcy muszą podjąć odpowiednie kroki prawne, aby uniknąć likwidacji, bądź nawet ogłoszenia upadłości. Aby ochronić swoją firmę przed upadłością konieczna może okazać się restrukturyzacja firmy. § Restrukturyzacja firmy krok po kroku

Restrukturyzacja – na czym polega?

Do działań restrukturyzacyjnych zaliczamy przede wszystkim cięcie kosztów, sprzedaż części majątku czy redukcję zatrudnienia. Restrukturyzacja to także zmiany w sposobie zarządzania firmą, czy pozyskaniu zewnętrznego finansowania, np. poprzez dopłaty wspólników lub emisję obligacji.

Najważniejszym punktem restrukturyzacji jest zawarcie odpowiedniego układu ze swoimi wierzycielami. Zawarcie układu prowadzi do zwiększenia rentowności firmy. Umożliwia ponad to on firmie podjęcie czynności mających na celu ograniczenie kosztów, zwiększenie aktywów i przyczynienie się do spłaty wierzycieli, a w efekcie do zwiększenia rentowności firmy. 

Co ważne, układ musi być zatwierdzony przez sąd.

Wszczęcie postępowania

Restrukturyzacja firmy jest możliwa tylko w dwóch przypadkach:

 1. Przedsiębiorstwo jest niewypłacalne.
 2. Przedsiębiorstwo jest w stanie zagrożenia niewypłacalnością.

Niewypłacalność – zgodnie z przepisami niewypłacalność pojawia się wtedy, gdy opóźnienie w płatności przekracza 3 miesiące. W spółkach stan niewypłacalności możne zostać wykazany również poprzez wskazanie, że zobowiązania przewyższają wartość majątku przedsiębiorstwa, a stan ten utrzymuje się ponad 24 miesiące.

Stan zagrożenia niewypłacalnością – to sytuacja, w której nie zostały spełnione ww. warunki, jednakże można przewidzieć, że niedługo do niewypłacalności przedsiębiorstwa dojdzie.

Kto może dokonać restrukturyzacji?

Zdolność restrukturyzacyjną, a więc możliwość wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego posiadają:

 • przedsiębiorcy – zarówno spółki, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
 • spółki kapitałowe,
 • wspólnicy spółek osobowych.
Czy sąd może nie wyrazić zgody na restrukturyzację?

W celu przeprowadzenia restrukturyzacji należy sporządzić plan restrukturyzacji. Sąd nie wyrazi zgody na restrukturyzacje jeżeli stwierdzi, iż zaproponowany przez przedsiębiorcę plan restrukturyzacji może przyczynić się do pokrzywdzenia wierzycieli.

Co ważne, restrukturyzacja firmy nie jest również możliwa, gdy przedsiębiorca nie uprawdopodobni możliwości spłacenia kosztów postępowania oraz części zobowiązań.

Tryby restrukturyzacji

Pierwszym krokiem rozpoczęcia restrukturyzacji jest wybór jednego z czterech jej trybów:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.
Postępowanie o zatwierdzenie układu

W toku postępowania o  zatwierdzenie układu dłużnik zachowuje prawo do zarządzania swoim majątkiem oraz do dokonywania czynności zarówno należących do zakresu zwykłego zarządu, jak i czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu danym przedsiębiorstwem. Istotną wadą postępowania o zatwierdzenie układu jest to, że przepisy nie przewidują zawieszenia postępowań egzekucyjnych ani uchylenia dokonanych zajęć rachunków bankowych. Z tego powodu takie postępowanie może być prowadzone jedynie na krótko po ujawnieniu się problemów finansowych dłużnika, w szczególności w sytuacji gdy wierzyciele nie dysponują jeszcze tytułami egzekucyjnymi.

Dłużnik swobodnie wybiera osobę lub podmiot, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu i podpisuje z tym podmiotem umowę. Do przyjęcia układu dochodzi wówczas, gdy za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.W razie stwierdzenia przez nadzorcę układu, że za układem wypowiedziała się wymagana większość wierzycieli, dłużnik powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie układu, którego treść regulowana jest przepisami Prawa restrukturyzacyjnego. Co ważne, w układzie nie może występować więcej niż 15% wierzytelności spornych.

Przyspieszone postępowanie układowe

Otwar­cie przy­spie­szo­ne­go postępowa­nia ukła­do­we­go co do za­sa­dy nie po­zba­wia dłuż­ni­ka wykonywania za­rzą­du nad przed­się­bior­stwem, jed­nak­że na do­ko­na­nie czyn­no­ści prze­kra­czają­cych za­kres zwy­kłe­go za­rzą­du ko­niecz­ne bę­dzie uzy­ska­nie zgo­dy nad­zor­cy są­do­we­go. Przy speł­nie­niu okre­ślo­nych prze­sła­nek (art. 239 ust. 1 p.r.) sąd mo­że jed­nak z urzę­du uchy­lić za­rząd wła­sny dłużnika i usta­no­wić za­rządcę. Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Dłuż­nik udo­stęp­nia nad­zor­cy są­do­we­mu do­ku­men­ty do­ty­czą­ce je­go przed­się­bior­stwa i ma­jąt­ku oraz umoż­li­wia mu za­po­zna­nie się z przed­się­bior­stwem.

W przyspieszonym postępowaniu układowym co do zasady nie dokonuje się zgłoszenia wierzytelności – nadzorca sporządza spis w oparciu o dokumenty księgowe dłużnika. Gdy nadzorca sądowy złoży w sądzie spis wierzytelności, Sędzia – komisarz wyznaczy termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Na zgromadzeniu wierzycieli przedstawiane zostają główne założenia planu restrukturyzacyjnego, za­twier­dza się spi­s wierzytelności oraz głosuje nad układem. Wierzyciele mogą głosować za układem lub przeciwko niemu. Jeżeli układ zostanie przyjęty przyspieszone postępowanie układowe zostanie zakończone i nastąpi realizacja zawartego układu, zgodnie z jego postanowieniami 

Postępowanie układowe

Sytuacja identyczna jak w przyspieszonym postępowaniu układowym, z tym, że wierzytelności spornych może być więcej niż 15%. Po­stę­po­wa­nie ukła­do­we de­dy­ko­wa­ne jest za­rów­no przed­się­bior­com za­gro­żo­nym nie­wy­pła­cal­no­ścią, jak i nie­wy­pła­cal­nym. Nie­wy­pła­cal­ność jed­nak nie po­win­na być na ty­le głę­bo­ka, by jej uchy­le­nie wy­ma­ga­ło pod­ję­cia nad­zwy­czaj­nych dzia­łań, jak np. od­stą­pie­nie od nie­ko­rzyst­nych kon­trak­tów, wstrzy­ma­nie wszyst­kich eg­ze­ku­cji czy wy­prze­daż zbęd­ne­go mie­nia. Je­śli tak jest, wów­czas przed­się­bior­ca po­wi­nien sko­rzy­stać z pro­ce­du­ry sa­na­cyj­nej.

Postępowanie sanacyjne

Przed zawarciem układu, dłużnik musi przeprowadzić tzw. działania sanacyjne. Postępowanie to przeznaczone jest dla firm najbardziej zadłużonych i za­pew­nia wśród po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych naj­peł­niej­szą ochro­nę przed eg­ze­ku­cją. Chro­ni tak­że przed eg­ze­ku­cją wie­rzy­tel­no­ści za­bez­pie­czo­nych rze­czo­wo lub in­nych po­za­ukła­do­wych. Ta­ka ochro­na jed­nak­że jest po­wią­za­na z ode­bra­niem dłuż­ni­ko­wi za­rzą­du nad wła­snym ma­jąt­kiem. Z dniem otwar­cia po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­nego mie­nie słu­żą­ce do pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa sta­je się ma­są sa­na­cyj­ną. Nad ww. masą za­rząd obej­mu­je za­rząd­ca wy­zna­czo­ny przez sąd.

Plan restrukturyzacyjny

Kolejnym krokiem jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego zawierającego informację o tym, jak przedsiębiorca zamierza przeprowadzić proces restrukturyzacji. W planie powinny znaleźć się przede wszystkim takie informacje jak:

 1. Opis aktualnej sytuacji firmy;
 2. Planowane kroki w celu spłaty wierzycieli;
 3. Strategia działań restrukturyzacyjnych.
Koszty restrukturyzacji firmy

Wniosek

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 zł, a w przypadku postępowania sanacyjnego jest to kwota 200 zł.

Pełnomocnik

Dodatkowo, w tego typu sprawach najczęściej występuje pełnomocnik . Należy zatem doliczyć jego wynagrodzenie. Zgodnie z regulacjami ustawowymi może wynosić od 3 600 zł do 21 600 zł w zależności od skomplikowania sprawy.

Nadzorca

Wynagrodzenie nadzorcy zaczyna się zazwyczaj od ok. kilkukrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni ogłaszanego w GUS. Wynagrodzenie nadzorcy uzależnione jest od:

 • liczby wierzycieli,
 • sumy wierzytelności,
 • długości postępowania,
 • nakładu pracy.

Pozostałe koszty

W toku postępowania restrukturyzacyjnego mogą również pojawić się dodatkowe koszty sądowe, np. związane z powołaniem biegłego.

Restrukturyzacja firmy krok po kroku www.kpi.com.pl