Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją ogłosić?

in
Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wdrożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Z tego rozwiązania korzysta wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Musimy jednak uważać, by po jego zastosowaniu nie ściągnąć na siebie jeszcze poważniejszych kłopotów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłością konsumencką określamy sytuację, w której osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ogłasza upadłość. Zazwyczaj jest to jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. W przypadku nawet kilku wierzytelności nieustanne telefony od komorników lub firm windykacyjnych mogą stanowić ogromną niedogodność i przyczynę stresu.

Podstawowym zadaniem upadłości konsumenckiej jest, więc oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Konsumenta będącego osobą fizyczną, która nie zajmuje się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Powinniśmy pamiętać, iż ogłoszenie upadłości to rozwiązanie ostateczne, stosowane, gdy nie ma innego rozwiązania naszych problemów.

Ceną upadłości konsumenckiej jest utrata całego naszego majątku.

Od chwili ogłoszenia upadłości konsumenciem tracimy prawo do zarządzania oraz rozporządzania swoim dobytkiem, gdyż cały nasz majątek jest masą upadłości, której przeznaczeniem jest spłata zobowiązań, a także kosztów postępowania upadłościowego. Od tego momentu naszym majątkiem rozporządza syndyk.

UWAGA! W skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę dłużnika w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym (czyli połowa wynagrodzenia upadłego, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Po ogłoszeniu upadłości możemy nabywać jedynie produkty użytku codziennego. Niemożliwym jest zawieranie takich umów, które mogłyby zwiększać kwotę zadłużenia. Również niektóre czynności prawne, takie jak umowy sprzedaży (niższą od wartości rynkowej), darowizny mające miejsce do roku przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

W praktyce sąd rozpatruje pozytywnie wyłącznie wnioski od osób fizycznych, które nie prowadzą własnej firmy, są niewypłacalne, a ich dług nie jest następstwem ich rażących zaniedbań. Zwykle są to osoby, które są zadłużone na skutek kataklizmu, śmierci bliskiej osoby, utraty pracy lub działań osób trzecich. Ważne jest by osoba, która składa wniosek uczciwie wykazywała swój majątek, nie zatajając żadnej części swoich dochodów.

Etapy upadłości konsumenckiej

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o upadłość w wydziale gospodarczym sądu rejonowego. W przypadku, gdy sąd wyda odpowiedź pozytywną, kolejnym krokiem jest inwentaryzacja majątku, którą nadzoruje syndyk.