Kategorie
Szkody górnicze 2

Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

przedawnienie

Na wstępie należy podkreślić, iż roszczenia majątkowe (do których zaliczamy roszczenia o szkody górnicze) ulegają przedawnieniu. Powyższe oznacza, iż po upływie danego terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. § Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń majątkowych?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat. Natomiast termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Co ważne, w przypadku jeżeli termin przedawnienia jest dłuższy niż dwa lata – koniec terminu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Jaki jest termin przedawnienia dla szkód górniczych?

W przypadku szkód górniczych mamy do czynienia z tzw. lex specialis derogat legi generali czyli ustawą o większym stopniu szczegółowości niż zasady ogólne przedawnienia zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Ustawą określającą terminy przedawnienia dla szkód górniczych jest ustawa prawa geologiczne i górnicze tj. ustawa z dnia 2 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420). Zgodnie z art. 1449 ww. ustawy roszczenia  przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. 

Co niezwykle istotne, samo zgłoszenie ujawnienia szkody do zakładu górniczego nie wpływa na przerwanie terminu przedawnienia. Dopiero złożenie pozwu sądowego pełni funkcję przerwania ww. terminu.

Jaki jest termin przedawnienia dochodzenia kosztów zabezpieczeń nieruchomości przed szkodami górniczymi?

Roszczenia prewencyjne, czyli dotyczące dochodzenia kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi, które ponosi się przed użytkowaniem budynku, na etapie jego budowy, co do zasady ulegają przedawnieniu najpóźniej od dnia wydatkowania środków na tenże cel. Jednakże cod dnia wykonania robót zabezpieczających

W tym zakresie, w związku z wątpliwościami co do sposobu liczenia okresu przedawnienia co do roszczeń prewencyjnych, wypowiedział się Sąd Najwyższy (Wyrok SN z 14.12.2017 r., wydany w sprawie pod sygnaturą akt V CSK 117/17, źródło: Legalis), który stwierdził, iż:

Początek przedawnienia roszczenia prewencyjnego wyznacza inne zdarzenie niż dowiedzenie się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W grę wchodzi albo zdarzenie, którego ziszczenie się spowodowało ustanie stanu zagrożenia, a więc wykonanie stosownych robót zabezpieczających, albo dopiero poniesienie związanych z tym nakładów. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. Podobną regulację zawiera art. 148 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.). Poniesienie nakładów zatem daje podstawę do dochodzenia ich zwrotu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Kiedy przedawniają się roszczenia o szkody górnicze?