Czy umowa zlecenia podlega zajęciu komorniczemu w całości?

in

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia przez komornika, co do zasady dotyczy 100% wynagrodzenia. Jednakże dłużnik zmniejszyć to zajęcie o połowę. § Czy umowa zlecenia podlega zajęciu komorniczemu w całości?

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia, a z umowy o pracę?

W przypadku, gdy komornik przysłał pracodawcy tylko zajęcie wynagrodzenia o pracę, a zatrudniona osoba pracuje na umowę zlecenie, to zajęcie nie dotyczy umowy zlecenia. Zajęcie umów cywilnoprawnych musi wynikać z treści pisma od komornika.

Zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia – 100% wynagrodzenia

Co do zasady komornikowi należy przekazać 100% zajętych kwot (aż do całkowitego spłacenia długu).

Inaczej ma to miejsce w przypadku umów o pracę, gdzie już w pierwszym piśmie od komornika jest mowa o tym, że pracodawca powinien zastosować ograniczenia egzekucji wynikające z Kodeksu pracy:

  • potrącenia nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia za pracę, a łącznie z potrąceniami na alimenty – trzech piątych wynagrodzenia;
  • należy pozostawić pracownikowi kwotę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (to ograniczenie nie dotyczy to sytuacji, gdy komornik ściąga pieniądze na alimenty).

Jak ograniczyć zajęcie z umowy zlecenie?

Dłużnik może bronić się przed zajęciem całej wypłaty, gdy ma miejsce zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia. Szansę na to daje art. 833 § 2 KC. Wynika z niego, że do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy, które nie pozwalają zająć całej pensji.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1057/13 „Nie ulega wątpliwości, że do świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, zalicza się również wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych. W doktrynie podkreśla się, że pojęciu świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, należy nadawać szerokie znaczenie. Zaliczenie danego świadczenia do wymienionej grupy świadczeń zależy wyłącznie od ustalenia, czy świadczenie to ma charakter periodyczny (powtarzający się) oraz czy spełnia cel wyżej wskazany. Świadczeniami powtarzającymi się są świadczenia wypłacane dłużnikowi okresowo w powtarzających się odstępach czasu”.

Co powinien zrobić zatrudniony dłużnik?

Osoba zatrudniona, której zajęto 100% wynagrodzenia z umowy zlecenia, powinna:

  • zażądać od komornika ograniczenia egzekucji;
  • złożyć skargę na czynności komornika – w razie odmowy ograniczenia egzekucji.

We wniosku o ograniczenie egzekucji należy wykazać, iż:

  • wynagrodzenie z umowy zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się, regularnym – np. że wpływa regularnie co miesiąc; można to zrobić załączając kopię umowy zlecenia;
  • celem otrzymywanego wynagrodzenia jest zapewnienie utrzymania – bo np. stanowi jedyne lub główne źródło dochodu.

Jeżeli komornik odmówi ograniczenia egzekucji, należy złożyć skargę na czynności komornika.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Czy umowa zlecenia podlega zajęciu komorniczemu w całości?