Odwołanie darowizny – jak odwołać darowiznę?

in

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, w jakich przypadkach możliwym jest odwołanie darowizny oraz jakie są warunki formalne skutecznego jej odwołania. § Odwołanie darowizny – jak odwołać darowiznę?

Czym jest darowizna?

Ustawodawca definiuje darowiznę jako umowę, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem posiadanego majątku. Przepisy prawa umożliwiają również odwołanie zarówno darowizny niewykonanej, jak i wykonanej. Co ważne, darowizna uznawana jest za wykonaną, jeżeli darczyńca spełnił już przyrzeczone świadczenie – np. wydał rzecz obdarowanemu.

Czy można odwołać darowiznę niewykonaną?

Zgodnie z art. 896 KC jeżeli po zawarciu umowy darowizny, ale przed jej wykonaniem, stan majątkowy darczyńcy uległ pogorszeniu, zaś wykonanie darowizny spowoduje uszczerbek dla jego własnego utrzymania odpowiedniego do usprawiedliwionych potrzeb, albo dla ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych, można odwołać darowiznę. 

Jaki jest termin i przesłanki odwołania darowizny? 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019 r. o sygn. akt IV CSK 256/19: Gdy rażąco niewdzięczne zachowanie ma charakter ciągły (dotyczy to zwłaszcza zaniechania), termin roczny należy liczyć od chwili, w której stan rażąco niewdzięcznego zachowania ustał. 

Co ważne, zgodnie z art. 899 § 1 KC darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca przebaczył obdarowanemu.

Jaką formę musi przyjąć odwołanie darowizny?

Zgodnie z art. 900 Kodeksu cywilnego, odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.

Czy obdarowany może obronić się przed odwołaniem darowizny?

Obroną obdarowanego przed odwołaniem darowizny z powodu rażącej niewdzięczności może być powołanie się na przebaczenie darczyńcy, albo na obowiązek wynikający z zasad współżycia społecznego. Zgodnie z art. 902 Kodeksu cywilnego, przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Odwołanie darowizny – jak odwołać darowiznę?