Nowe zasady pracy zdalnej – najważniejsze aspekty

in
praca zdalna

7 kwietnia 2023 r. rozpoczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. § Nowe zasady pracy zdalnej – najważniejsze aspekty

Uzgodnienie porozumienia lub regulaminu przez pracodawcę

Regulamin lub porozumienie powinny opisywać wszystkie najważniejsze zasady pracy zdalnej, w tym m.in.: grupę pracowników objętych pracą zdalną, zasady porozumiewania się pracownika i pracodawcy, zasady pokrywania kosztów pracy zdalnej, zasady kontroli pracownika zdalnego.

Pracodawca, który chciałby aby praca zdalna była stosowana w jego zakładzie pracy powinien:

a) zawrzeć porozumienie dot. pracy zdalnej z zakładową organizacją związkową;

b) albo gdy u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, wydać regulamin pracy zdalnej, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Praca zdalna nie wpływa na czas pracy pracownika

Pracodawca powinien określić system czasu pracownika oraz harmonogram godzinowy jego pracy.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy dozwolona będzie tylko wyjątkowo

Wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy będzie dopuszczalne wyjątkowo, w poniższych sytuacjach:

a) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

b)  w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej (np. gdy doszło do zalania biura, odcięcia prądu wywołanego wichurą itp.).

W takiej sytuacji pracownik powinien wówczas złożyć świadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Brak takiego oświadczenia wyklucza powierzenie mu pracy zdalnej.

Pracownik otrzyma od pracodawcy dodatkowe świadczenia pieniężne

Pracodawca jest wg nowych przepisów zobowiązany do wypłaty:

a) ekwiwalentu pieniężnego – jeśli pracownik w pracy zdalnej wykorzystuje własne materiały i narzędzia;

b) świadczenia pokrywającego koszt energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych – czyli opłata za prąd i Internet leży po stronie pracodawcy. Sposób rekompensaty powinien zostać opisany w regulaminie lub porozumieniu dot. pracy zdalnej. Wchodzi w grę: rozliczenie wg dokładnych rachunków lub wypłata ryczałtu którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Żądanie powrotu do pracy stacjonarnej

W przypadku gdy, do uzgodnienia pracy zdalnej doszło w trakcie zatrudnienia pracownika , wówczas każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. 

W takim przypadku strony ustalają termin powrotu do pracy stacjonarnej, co powinno nastąpić nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zakaz gorszego traktowania pracowników zdalnych

Praca zdalna to inna forma wykonywania obowiązków – ani lepsza ani gorsza, dlatego też pracownik zdalny nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownik stacjonarny. Dlatego właśnie:

a) pracownik wykonujący pracę zdalną nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej;

b) pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.

Pracodawca uprawniony jest do kontroli pracownika podczas pracy zdalnej

Nowe przepisy pozwalają pracodawcy przeprowadzić aż 3 różne rodzaje kontroli pracownika zdalnego. Może to być kontrola:

a) wykonywania pracy zdalnej przez pracownika;

b) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg mojej oceny również kontrola trzeźwości pracownika zdalnego);

c) kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Okazjonalna praca zdalna

Przepisy zezwalają aby pracownik mógł wykonywać pracę zdalną także na swój własny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Jednakże:

a) okazjonalna praca zdalna może być wykonywana tylko z inicjatywy pracownika; 

b) za okazjonalną pracę zdalną pracownikowi nie przysługuje żadne świadczenie pieniężne;

c) pracodawca może odmówić zgody na okazjonalną pracę zdalną.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Nowe zasady pracy zdalnej – najważniejsze aspekty