Regulamin

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line przez Kancelarię Prawną Invicta NIP: 635 175 66 37

Wszelkie prawa do treści na witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do Kancelaria Prawna Invicta z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 18 NIP: 635 175 66 37, REGON: 384810098 lub stron trzecich i są chronione przez prawo własności intelektualnej oraz ustawę o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

1) Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Kancelaria Prawna Invicta, zwaną dalej „Kancelarią”, umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.kpi.com.pl

Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line.

Zapytania za pośrednictwem strony internetowej może kierować każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej „Klientami”.

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed wysłaniem zapytania on –line do Kancelarii oraz może uzyskać nieodpłatny dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej, w sposób który umożliwia jego pobranie utrwalenie i wydrukowanie.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili wysłania zapytania przez formularz.

2) Sposób świadczenia usług (porad prawnych on-line)

Kancelaria świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.
Informacje o usługach zawarte na stronie https://kpi.com.pl/produkt/porada-online/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Kancelaria, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy na rzecz Klientów pomoc prawną, która polega w szczególności na analizie problemu prawnego i udzieleniu porady prawnej zwanej dalej „Usługami”.

Świadczenie Usług przez Kancelarię odbywa się w następujący sposób:

 • Klient korzystając z Usługi opisanej na stronie https://kpi.com.pl/produkt/porada-online/, dodaje Usługę do koszyka,
 • Klient wysyła za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://kpi.com.pl/zamowienie/ zapytanie, jednocześnie opłacając je,
 • Kancelaria zastrzega, że umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego formularza kontaktowego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii;
 • Zawarcie umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania do Kancelarii prawidłowo wypełnionego formularza zapytania;
 • Po zapoznaniu się z treścią wiadomości Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Usługi;
 • W przypadku posiadania przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania usługi, Kancelaria wysyła do Klienta wiadomość e-mail, bądź kontaktuje się z Klientem telefonicznie, potwierdzając otrzymanie korespondencji,
 • Po otrzymaniu niezbędnych informacji oraz opłaceniu Usługi, Usługa zostanie wykonana w ciągu 3 godzin, w dni robocze między 8:00-16:00;
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich, z uwzględnieniem podatku VAT. Kancelaria za świadczone Usługi wystawi paragon fiskalny, zaś na pisemną prośbę

Klienta przekazaną w treści formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail skierowanej na adres kancelaria@kpi.com.pl Kancelaria wystawi fakturę VAT w terminie określonym w odrębnych przepisach.

W przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie.

Umowa obowiązuje do chwili zrealizowania Usługi zgodnie z regulaminem tj. wysłania przez Kancelarię wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w formularzu kontaktowym oraz jej odebrania przez Klienta.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić o czym poinformuje Kancelarię w wiadomości e-mail.

3) Prawa i obowiązki stron oraz ich odpowiedzialność

Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej Usługi.

Kancelaria i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego regulaminu.

Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności przypadku gdy:

 • Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi;
  Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 • Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 • Kancelaria zapewnia, że adwokat lub radca prawny udzielający porady prawnej online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska w związku ze świadczoną Usługą.
4) Zasady płatności
 1. Należność za Usługę mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  a) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji, gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  1. imię i nazwisko albo firmę Klienta,
   Płatności należy dokonać na numer rachunku bankowego 21 1050 1214 1000 0097 2160 2697.
 3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Blue Media. Wówczas Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., a uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:
 • kartę płatniczą: VISA, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • mTransfer
 • Santander Przelew24
 • Płacę z iPKO
 • Płacę z Alior Bankiem
 • Pekao24Przelew
 • Przelew Online Crédit Agricole
 • Millennium – Płatności Internetowe
 • Płać z ING
 • Płacę z Citi Handlowy
 • Płacę z PBS
 • Przelew z GetinBank
 • Płacę z Inteligo
 • Płać z BOŚ
 • Przelew z Noble Bank
 • Przelew z Nest Bank
 • Przelew z BNP Paribas
 • Przelew z Bankiem Pocztowym
 • Przelew z SGB Bank SA
 • Płacę z PlusBank
 • Przelew z Volkswagen Bank
 • Przelew z Toyota Bank
 • Przelew w BS w Sztumie
 • BLIK

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

5) Reklamacja i odstąpienie od umowy

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Usługi. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kancelaria@kpi.com.pl
Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:

 • zrealizowane Usługi, które są niekorzystne dla Klienta, m.in. nie potwierdzają sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
 • zrealizowane Usługi będą oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
 • zrealizowane Usługi, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanych lub przesłanych przez Klienta, w tym również, które nie zostały przez Klienta uzupełnione pomimo prośby Kancelarii.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Kancelarię w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Reklamacja jest rozpatrywana pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści następujących danych:

 • imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
 • aktualny adres, w tym adres e-mail;
 • wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
 • wskazanie ewentualnych żądań.

Kancelaria w odpowiedzi na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

6) Ochrona danych osobowych
INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH

Wszelkie prawa do treści na witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do Kancelaria Prawna Invicta Wojciech Petlic z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 18 NIP: 635 175 66 37, REGON: 384810098 lub stron trzecich i są chronione przez prawo własności intelektualnej oraz ustawę o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Udostępniane na stronie internetowej treści mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, Użytkownik akceptuje warunki i postanowienia.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści z witryny może naruszać prawa autorskie i / lub inne międzynarodowe prawo i może podlegać czynnościom sądowym.

Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Firma nieustannie pracuje nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne powodują wprowadzanie w błąd. Oznacza to, że Firma nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

UZYSKIWANIE, GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego Kancelaria Prawna Invicta z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 18 NIP: 635 175 66 37, REGON: 384810098. Telefon kontaktowy: +48 32 220 60 02 oraz e-mail: kancelaria@kpi.com.pl dedykowane dla kwestii ochrony danych osobowych I polityki prywatności.

Firma zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z witryny przez Użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji I pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy witryny, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania witryny. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa Użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące witrynę powinny pracować z maksymalną wydajnością. Firma podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z indywidualnymi Użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkowników w inny sposób.

Celem usprawnienia kontaktów ze Firma, na witrynie zamieszczony został formularz kontaktowy przeznaczony do dialogu z Użytkownikami, w tym do zadawania pytań, zgłaszania opinii i temu podobne.

Wykorzystanie formularza kontaktowego jest dobrowolne i powoduje pozyskanie przez Firmę niektórych danych osobowych podanych przez Użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, temat i treść umieszczone w formularzu kontaktowym. Następuje to wyłącznie celem nawiązania dialogu i udzielenia Użytkownikowi informacji, na które zgłosił zapotrzebowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem stosującym formularz kontaktowy celem dostarczenia Użytkownikowi informacji, o które wnosił, względnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź ustosunkowania się do wyrażonej opinii.

Nadto informujemy, że za pomocą specjalnego protokołu bezpieczeństwa zapewnia się ochronę danych osobowych Użytkowników już podczas ich przekazywania.

Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb Użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Firmy w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się Użytkownik. Firma za każdym razem wymaga podania przez Użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania.

Przesłanie formularza kontaktowego do Firmy lub wiadomości e –mail, jednoznaczne jest z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Firmę.

Firma nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, Firma podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, Firma zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa Firma ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji. Ponadto, warto pamiętać, że witryna może zawierać linki umożliwiające Użytkownikom przejście do innych stron internetowych. Polityka prywatności i polityka cookies właścicieli tych serwisów może być odrębna od opisanej w tym dokumencie, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za działanie tych serwisów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników podane przez nich dobrowolnie są następnie przetwarzane przez Kancelaria Prawna Invicta z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 18 NIP: 635 175 66 37, REGON: 384810098 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), przy czym Firma stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Firma lub firma określona w inny sposób jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w sposób opisany poniżej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych informacji lub chęci skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się ze Firma, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z witryny.

Termin ” dane osobowe ” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Użytkownika jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które Firma lub strona trzecia, którą Firma zaangażowała, podejmuje względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele. S półka przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Użytkownika i umowami zawartymi z Użytkownikiem, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych, a także do sprzedaży i rozwoju produktów i usług, w celu ulepszenia produktów i usług Firmy. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, należy skontaktować się ze Firma za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji Uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z witryny.

Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zaobserwować, jak Użytkownicy korzystają z witryny i analizować zachowanie wyszukiwania, a także wyświetlać dostosowaną dla Użytkownika zawartość. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować Użytkownika jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw witryny.

Firma dokłada wszelkich starań, aby witryna i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane Użytkowników Firma stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.

W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie Firma stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Firma czuwa nad tym, aby dane osobowe Użytkowników nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, nie uległy uszkodzeniu, zniekształceniu bądź utracie.

Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy następuje inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem tych danych osobowych, takie jak zainteresowanie marketingiem samego Użytkownika lub zainteresowanie rozwojem naszej strony internetowej lub produktami i / lub usługami proponowanymi przez Firmę. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga zgody Użytkownika, taka zgoda zostanie uzyskana przed rozpoczęciem przetwarzania.

Gromadzone dane są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.

Firma może wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w jej naszym, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że wyznaczeni partnerzy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika. Firmy przetwarzające dane osobowe w imieniu Firmy, muszą zawsze zawrzeć ze Firma stosowną umowę, aby Firma mogli zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych Użytkowników nawet w relacjach z partnerami.

Firma może również ujawnić dane osobowe Użytkowników stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym w gdy Firma jest zobowiązana do ich ujawnienia na mocy obowiązujących przepisów prawo lub decyzji władz publicznych.

Firma nie ujawni danych osobowych Użytkowników w zakresie innym niż opisany powyżej.

Firma zastrzega, że wraz z rozwojem witryny lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności I sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.

PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓRY PRZEKAZAŁ DANE OSOBOWE

Każdy Użytkownik, który przekazał dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego lub w inny sposób, ma niezbywalne prawo do wglądu do danych, które przekazał, do poprawienia tychże danych, do ich aktualizacji. Nadto może w dowolnym momencie zażądać zawieszenia przetwarzania tychże danych, ich usunięcia, zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także może skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności wówczas, gdy cel, dla którego zostały zebrane, jest już nieaktualny bądź został zrealizowany. W takim przypadku Użytkownik winien skontaktować się ze Firma poprzez dane kontaktowe wskazane w sekcji Uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z witryny. Użytkownik w każdej chwili jest również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uzna, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE ADMINISTRATOROWI

Firma może odmówić usunięcia danych danego Użytkownika, o ile ich zachowanie okaże się nieodzowne celem realizacji chronionych prawem interesów Firmy bądź jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące. Nadto Firma będzie miał prawo przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez Użytkownika celem przeprowadzenia dialogu zainicjowanego przez Użytkownika poprzez wypełnienia formularza kontaktowego, czy winny sposób, w tym również celem przekazywania Użytkownikowi informacji o innych podmiotach powiązanych ze Firma, o ile będzie to korespondować z zakresem zapytania lub zakresem pożądanych przez Użytkownika informacji.

7) Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2020 r.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Kancelarii. W momencie akceptacji regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii.