Tarcza antykryzysowa 3.0 a pozew banku

in

Aktualna sytuacja Frankowiczów jest bardzo trudno, jednak właśnie teraz to najlepszy moment na pozwanie banku.

Sukces Frankowiczów rozpoczyna się od pozwania banku. Obecnie pomagają w tym bardzo dobre wiadomości w sprawie Tarczy 3.0. Rozprawy sądowe mają nabrać bardzo dużego przyspieszenia. Oznacza to, iż wyroki będą wydawane bez konieczności ustalania terminu rozprawy, na co Frankowicze czekali czasami kilka miesięcy.

Obecna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem nikogo z nas. Spowolnienie gospodarki wywołane pandemią koronawirusa spowodowało, że wielu z nas utraciło część, czasami wręcz całość dochodów, w wyniku czego znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie w obecnej sytuacji poszkodowani zostali frankowicze. Nagły wzrost kursu CHF/PLN dodatkowo obciążył ich budżet domowy. Czy w związku z powyższym, w obliczu tak trudnej sytuacji finansowej, niepewności gospodarczej rynku warto podjąć duże ryzyko, jakim jest pozew banku o nieuczciwy kredyt?

W podjęciu decyzji tej może pomóc Państwu tarcza antykryzysowa 3.0., która przewiduje m.in., iż:

1) Zgodnie z art. 14a ust. 9 można zarządzić rozpoznanie sprawy jako pilnej, jeśli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości – co w praktyce oznacza, iż w zasadzie nierozpoznanie każdej sprawy powoduje, że zawsze jakaś przesłanka z tego przepisu będzie spełniona, a więc sprawy ruszą z miejsca.

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; 

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów kpc postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

Choć obecna sytuacja może być bardzo trudna dla frankowiczów, należy jednak pamiętać, iż obecnie występujące problemy są przejściowe, a w pewnym momencie znowu nadejdzie długofalowe ożywienie gospodarki, jak ma to miejsce w każdym cyklu koniunkturalnym.

Mając na uwadze powyższe, niesłusznie jest zwlekać z decyzją o wytoczeniu powództwa sądowego przeciwko swojemu bankowi ze względu na obecną sytuację kryzysu finansowego. Z całą pewnością ta sytuacja wkrótce się ustabilizuje i już w tym momencie należy myśleć przyszłościowo.