Ubezpieczenia: jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania

in

Zalanie mieszkania to bardzo częste zdarzenie w budynkach wielorodzinnych. Niestety czasami dochodzi do awarii instalacji wod-kan, co skutkuje powstaniem szkód u mieszkańców. Należy jednak podkreślić, iż sprawca zalania nie jest automatycznie odpowiedzialny za szkodę, bowiem jego odpowiedzialność rozpatruje się kontekście zawinionego działania lub zaniechania. Powyższy przypadek potwierdzony został przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2013 (sygn.. akt. III CZP 63/12), który jednoznacznie wskazał,iż zastosowanie w takich przypadkach ma przepis art. 415 k.c. tj. “kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”, a nie art 433 k.c. ”Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.”.

Gdy doszło do zalania między piętrami, odpowiedzialność za zdarzenie może ponosić szereg podmiotów, czy to spółdzielnia, wspólnota, posiadacz mieszkania powyżej, jego użytkownik, czy nawet wykonawca remontu w danym lokalu. Nie można również wykluczyć z tego grona zarządcy nieruchomości.

W przypadku uszkodzenia części wspólnej budynku np. dachu i powstania w ten sposób szkód u mieszkańców, to mieszkańcy zwracają się z roszczeniami do zarządcy nieruchomości. Niestety często okazuje się, iż wadliwy stan nie jest spowodowany na skutek nieprawidłowego zarządu, a biernością mieszkańców. Mieszkańcy jako członkowie wspólnoty często rezygnują z remontów, bądź też przekładają je na kolejne lata. W ten sposób działają tylko i wyłącznie na własną szkodę, albowiem nie dość, iż dochodzi do zalań i innych zdarzeń szkodowych, lecz również np. wadliwy dach może stanowić zagrożenie dla osób trzecich (np. odpadnięcie dachówki z dachu).