graph-h

Usługi

Prawo cywilne

Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego.Jest to jedna z najrozleglejszych dziedzin prawa, która w postępowaniu sądowym kieruje się szczególnymi regulacjami.Kancelaria zapewni Państwu pomoc na każdym etapie sprawy, począwszy od konsultacji i porad prawnych, poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych, a także:

 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • inicjowanie postępowań sądowych (sporządzanie pozwów i wniosków)
 • prowadzenie postępowania sądowego (reprezentacja przed sądem, sporządzanie pism w toku postępowania sądowego)
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego (sporządzenie wniosku i pism w toku postępowania egzekucyjnego)
 • Kancelaria posiada bogate doświadczenie w windykacji
 • prowadzenie sporów wynikających z umów, dochodzenie odszkodowań.
Prawo karne i wykroczeniowe

Prawo karne i wykroczeniowe

PRAWO KARNE I WYKROCZENIOWE

 • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego i prawa wykroczeń
 • dokonywanie analizy przesłanek zarówno odpowiedzialności karnej, jak i wykroczeniowej
 • opracowywanie strategii prawnej związanej z prowadzonym lub przyszłym postępowaniem karnym, karnoskarbowym lub wykroczeniowym
 • sporządzanie pism z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, i prawa wykroczeń
 • reprezentowanie Klientów od samego początku postępowania karnego i wykroczeniowego
 • branie czynnego udziału w przesłuchaniach przed sądem oraz organami ścigania
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie ustanowienia, w szczególności tymczasowego aresztowania
 • sporządzanie odpowiedzi na akty oskarżenia oraz apelacji od wyroków
 • reprezentacja Klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych i sprawach o wykroczenie
 • reprezentowanie w toku postępowania wykonawczego, szczególnie w zakresie odroczenia, przerwy w odbywaniu kary lub w przypadku ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary
Prawo Podatkowe

Prawo Podatkowe

PRAWO PODATKOWE

 • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego
 • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa podatkowego oraz opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
 • reprezentacja przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi, postępowaniami podatkowymi, postępowaniami kontrolnymi
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w związku prowadzonymi postępowaniami zabezpieczającymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi
 • pomoc prawna w zakresie ochrony majątku
 • reprezentacja w trakcie prowadzonych postępowań karnoskarbowych
 • reprezentacja w trakcie postępowań sądowoadministracyjnych przed sądami I i II instancji
 • bieżąca obsługa prawnopodatkowej podmiotów gospodarczych
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • udzielenie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa rodzinnego
 • opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
 • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz Sądem Najwyższym
Prawo Spadkowe

Prawo Spadkowe

PRAWO SPADKOWE

 • udzielenie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa spadkowego
 • sporządzanie projektów pism z zakresu prawa spadkowego
 • opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
 • sporządzanie pozwów, wniosków oraz innych pism
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz Sądem Najwyższym
zus

ZUS

ZUS

Kancelaria doradza i reprezentuje klientów w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wnosimy odwołania od niekorzystnych decyzji ZUS między innymi w sprawach o:

 • emerytury, w tym wcześniejsze emerytury i emerytury górnicze
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • renty rodzinne
 • zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, w tym macierzyńskie
 • podleganie ubezpieczeniom
 • należne składki
Oddłużanie

Oddłużanie

ODDŁUŻANIE

 • Kompleksowa pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • Reprezentowanie dłużników w postępowaniach przeciwko wierzycielom
 • Reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych
 • Negocjacje ugodowe z wierzycielami
 • Pomoc prawna w zakresie upadłości konsumenckiej
Prawo Pracy

Prawo Pracy

PRAWO PRACY

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji
 • reprezentowanie pracowników w sporach sądowych
 • świadczenie pomocy w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych jak i zbiorowych
Prawo budowlane

Prawo budowlane

PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną procesu inwestycyjnego dla budynków wielorodzinnych w ramach przedsięwzięć deweloperskich.

Działania te obejmują między innymi spory z podwykonawcami, spory z inwestorem, sprawy gruntowe. Posiadamy doświadczenie w zakresie:

 • dochodzenia roszczeń związanych z umowami o roboty budowlane
 • w sporach w zakresie budownictwa deweloperskiego
 • budów infrastrukturalnych
 • centrów handlowych
 • obiektów użyteczności publicznej
 • budownictwa jednorodzinnego
Porada Prawna

Porada Prawna

PORADA PRAWNA

udzielanie porad prawnych m.in w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, szkód górniczych, kredytów frankowych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i handlowego.

Prawo odszkodowawcze

Prawo odszkodowawcze

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

 • analiza zawartych umów ubezpieczenia
 • negocjacje i zawieranie ugód w imieniu Klientów z ubezpieczycielami
 • egzekucja należności ubezpieczeniowych od ubezpieczycieli i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody
 • analiza i ocena wypadku ubezpieczeniowego, pozyskanie dokumentacji i zgłoszenie roszczenia podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody
 • reprezentowanie Klienta przed sądem do prawomocnego zakończenia sprawy
 • analiza zamkniętych postępowań i ponowne zgłaszanie roszczeń w celu uzyskania lub zwiększenia odszkodowania oraz pominiętych roszczeń
 • prowadzenie negocjacji z Zakładami Ubezpieczeń w celu poprawy warunków posiadanych polis
administracyjne

Prawo Administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Sprawy administracyjne należą do spraw życia codziennego, tak prywatnych osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pomagamy i doradzamy naszym Klientom, jak właściwie sporządzić pismo kierowane do organu administracji publicznej, czy sądu administracyjnego oraz jak uzyskać pożądaną decyzję administracyjną, a także jak rozsądnie zaplanować przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Oferujemy swoje usługi w zakresie prawa administracyjnego materialnego, a w tym:

 • prawa budowlanego
 • gospodarki nieruchomościami
 • ochrony konkurencji i konsumenta
 • ochrony środowiska
 • działalności gospodarczej
 • prawa gospodarczego publicznego
Prawo gospodarcze i prawo handlowe

Prawo gospodarcze i prawo handlowe

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO HANDLOWE

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek.

Doradzamy w zakresie:

 • zakładania spółek
 • ich przekształcania
 • łączenia i likwidacji spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
 • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych corporate governance
Nieruchomości

Nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI

 • Analiza umów związanych z wdrażaniem procesu inwestycyjnego
 • Negocjacje z kluczowymi kontrahentami
 • Przygotowanie raportów Due Diligence dla inwestycji związanych z zakupem nieruchomości
 • Przygotowanie umów deweloperskich związanych z procesem budowlanym
 • Występowanie w imieniu Klientów w kontaktach z deweloperami, w tym negocjowanie umów deweloperskich przez zakupem mieszkania lub domu na cele mieszkaniowe
Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

 • udzielanie porad prawnych z zakresu windykacji wierzytelności
 • sporządzanie monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
 • prowadzenie postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym
 • przeprowadzenie czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego przed sądami powszechnymi I i II oraz Sądem Najwyższym
Spory Sądowe

Spory Sądowe

SPORY SĄDOWE

Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, m.in.:

 • prowadzenie w imieniu Klientów spraw o naprawienie szkody, zadośćuczynienie, rentę oraz inne roszczenia związane z wyrządzeniem szkody na osobie
 • prowadzenie w imieniu Klientów spraw o naruszenie dóbr osobistych oraz o odszkodowanie
 • dochodzenie w imieniu Klientów roszczeń o wykonanie umów oraz o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów
 • dochodzenie w imieniu Klientów roszczeń związanych z naruszeniem własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania
 • prowadzenie w imieniu Klientów postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości i zasiedzenie służebności
 • dochodzenie w imieniu Klientów roszczeń związanych z naruszeniem własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania
 • prowadzenie w imieniu Klienta spraw rodzinnych m.in. spraw o rozwód, o separację, o alimenty itp
 • prowadzenie w imieniu Klienta spraw spadkowych
Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie projektów pism, oświadczeń i innych dokumentów
 • opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klientów
 • sporządzanie projektów umów, porozumień i ugód
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu polubownym, mediacyjnym i w negocjacjach
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi I i II, Sądem Najwyższym oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także organami ścigania
Obsługa firm i projektów biznesowych

Obsługa firm i projektów biznesowych

OBSŁUGA FIRM I PROJEKTÓW BIZNESOWYCH

Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną adresowaną do podmiotów gospodarczych. Pomoc i obsługa prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

 • porady i konsultacje prawne
 • reprezentację Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • stałą obsługę prawną przedsiębiorców
 • sporządzanie projektów umów i opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych takich jak pozwy, wnioski
 • odwołania