Geotechniczne warunki posadowienia obiektu i dokumentacja geologiczno-inżynierska

in

Prawo budowlane wskazuje, że projekt budowlany powinien zawierać – w zależności od potrzeb – wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. W przepisie jest mowa o tym, iż dołączamy je „w zależności od potrzeb”, nie są to więc dokumenty obowiązkowe. Prawo budowlane nie zawiera informacji kiedy dokumenty te są potrzebne, istnieją jednak inne przepisy, z których to wynika.

Kategoria geotechniczną obiektu budowlanego lub jego części ustalana jest przez projektanta konstrukcji obiektu na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Projektant decyduje również, czy w przypadku określonej inwestycji badania geologiczne będą potrzebne. Jednakże nie ma on zupełnej dowolności w decydowaniu o tym, czy do danego projektu dołączyć dokumentację geologiczno-inżynierską oraz geotechniczne warunki posadowienia. Projektant w tej kwestii związany jest innymi przepisami prawa – rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych określa sposób ich ustalenia oraz nakłada obowiązek opracowania opinii geotechnicznej. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej dodatkowo opracowana musi zostać dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Nadto dla obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską.