Odwołanie od decyzji ZUS po wyznaczonym terminie

in
zus, odwołanie od decyzji zup po wyznaczonym terminie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS po terminie, nie musi oznaczać  końca sprawy. Tak było w przypadku Pani Beaty, która złożyła odwołanie 10 tygodni po upływie  ustawowego terminu. Pomimo przekroczenia wyznaczonego terminu sąd rozpatrzył odwołanie i przyznał jej zasiłek chorobowy.

Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosimy na piśmie do organu, który wydał zaskarżoną decyzję w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

Odwołanie od decyzji ZUS po terminie

Odwołanie wniesione po upływie miesięcznego terminu z urzędu podlega odrzuceniu, co oznacza, że nie będzie w ogóle rozpatrywane. Sąd może jednak nie uwzględnić przekroczenia terminu przez ubezpieczonego. Ustawodawca przewiduje dwie sytuacje, które musza wystąpić aby było to możliwe: po pierwsze – jeżeli opóźnienie nie jest nadmierne, po drugie – jeśli nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (art. 477(9) § 3 k.p.c.). Obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Sąd z urzędu sprawdza, czy strona zachowała termin do wniesienia odwołania, jeśli nie – ocenia rozmiar i przyczyny opóźnienia.

Nadmierne opóźnienie

Ustawodawca nie określa terminu definiującego nadmiernego opóźnienia. Trzeba zatem posłużyć się orzecznictwem sądów. Zdaniem Sądu Najwyższego nadmierne jest opóźnienie wynosi.:

  • 18 miesięcy (postanowienie SN z dnia 29.09.1999 r. II UKN 490/99)
  • 13 miesięcy (postanowienie SN  z dnia 18.12.1998 r. II UKN 561/98)

Trzeba jednak pamiętać, iż każda sprawa oceniania jest przez sąd indywidualnie w zależności od okoliczności.

Kiedy przyczyny opóźnienia mogą być uznane za niezależne od odwołującego?

Za przyczyny uchybienia terminu niezależne od odwołującego się można uznać: długotrwałą chorobę, pobyt za granicą, tymczasowe aresztowanie, nieznajomość prawa, nieporadność, wprowadzenie w błąd przez organ rentowy, nagłą niedyspozycję pełnomocnika, niemożliwą do przewidzenia i uniemożliwiającą mu poszukiwanie zastępstwa, itp.