Spadek – Wydziedziczenie

in
Spadek - Wydziedziczenie
WYDZIEDZICZENIE A ZACHOWEK

Spadek – Wydziedziczenie. Zgodnie z regulacją ustawową, poprzez wydziedziczenie spadkodawca może pozbawić swoich zstępnych, małżonka oraz rodziców prawa do zachowku, jeżeli dopuścili się oni określonych w przepisach prawa zachowań. W takim przypadku spodkobierca traci prawo do zachowku.

Za wydziedziczenie uznaje się również sytuację, gdy spadkodawca w testamencie pozbawia spadkobiercy przypadającego mu z mocy ustawy udziału w spadku. Takie działanie, określane mianem testamentu negatywnego, nie powoduje natomiast utraty prawa do zachowku.

JAK DOKONAĆ WYDZIEDZICZENIA

Wydziedziczenia można dokonać jedynie w testamencie, poprzez użycie niebudzących wątpliwości sformułowań i wskazanie jego przyczyny.
Kodeks cywilny jasno wskazuje na trzy podstawy wydziedziczenia.

Pierwsza z nich obejmuje wszystkie uporczywe zachowania wbrew woli spadkodawcy, będące przejawem nagannego stylu życia (np. alkoholizm, narkomania, zaniedbywanie własnej rodziny).

Drugą podstawa to dopuszczenie się względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności albo rażącej obrazy czci.

Trzecią przyczyną uzasadniającą wydziedziczenie jest działanie polegające na uporczywym niedopełnianiu względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

ZACHOWEK NIE DLA KAŻDEGO

Sąd Najwyższy wyrokiem  z dnia 23 marca 2018 r. sygn. akt I CSK 424/17 wskazał, iż zachowek nie należy się bliskim spadkodawcy w sytuacji, w której doszło do całkowitego zerwania relacji rodzinnych.

Spadek – Wydziedziczenie