Kategorie
Szkody górnicze

Przejście własności nieruchomości, a odszkodowanie za szkody górnicze.

Na mocy obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego przedsiębiorca prowadzący zakład górniczy, ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem zakładu górniczego, o ile nieruchomość ta położona jest na terenie oddziaływania kopalni. Zasadę odpowiedzialności zakładu górniczego regulują przepisy art. 144 – 146 prawa geologicznego i górniczego, zgodnie z którymi, właściciel nieruchomości może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem […]