Kategorie
Szkody górnicze

Opinia biegłego – szkody górnicze

Szkody górnicze należą do najczęstszych szkód w obiektach budowlanych. Kopalnia zazwyczaj nie przyznaje się do swojej odpowiedzialności, negując związek przyczynowo-skutkowy, stąd konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd rozpoznający naszą sprawę nie posiada specjalistycznej wiedzy pozwalającej mu na wydanie rzetelnego i sprawiedliwego wyroku. Co ważne, w każdym przypadku, gdy rozstrzygnięcie danej kwestii wymaga „wiadomości specjalnych”, […]

Kategorie
Szkody górnicze

Koszty rozbiórki a odszkodowanie z tytułu ruchu zakładu górniczego

Bardzo często okazuje się, iż na skutek ruchu zakładu górniczego powstały tak znaczne i uciążliwe szkody budynku, iż jego naprawa jest niemożliwa lub po prostu ekonomicznie nieopłacalna. Roszczenie o koszty rozbiórki stanowi element odszkodowania należnego poszkodowanemu ruchem zakładu górniczego. Należy jednak pamiętać, iż co do zasady odszkodowania z tytułu rozbiórki budynku powinniśmy się domagać dopiero […]

Kategorie
Szkody górnicze

Przejście własności nieruchomości, a odszkodowanie za szkody górnicze.

Na mocy obowiązujących przepisów prawa geologicznego i górniczego przedsiębiorca prowadzący zakład górniczy, ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem zakładu górniczego, o ile nieruchomość ta położona jest na terenie oddziaływania kopalni. Zasadę odpowiedzialności zakładu górniczego regulują przepisy art. 144 – 146 prawa geologicznego i górniczego, zgodnie z którymi, właściciel nieruchomości może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem […]

Kategorie
Szkody górnicze

Zakończenie eksploatacji górniczej a powstawanie szkód górniczych

Funkcjonowanie każdej kopalni jest ograniczone, na co wpływ mają różne czynniki: wyczerpanie złóż kopalin, brak opłacalności dalszego wydobycia, czy też względy środowiskowe. Zważywszy na fakt, iż w pewnym momencie dochodzi do zaprzestania wydobycia, a w dłuższym okresie czasu dochodzi do likwidacji zakładu górniczego, mogą pojawić się wątpliwości, czy powstałe szkody są rzeczywiście pochodzenia górniczego. Zazwyczaj […]

Kategorie
Szkody górnicze

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą – również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze stawia obywatela w pozycji podporządkowanej, albowiem właściciel nieruchomości nie posiada uprawnienia do sprzeciwienia się […]

Kategorie
Szkody górnicze

Nieodpłatne zbycie zakładu górniczego a odpowiedzialność za szkody górnicze spowodowane jego ruchem.

Za szkody górnicze spowodowane ruchem zakładu górniczego który w celu jego likwidacji został zbyty w całości lub w części na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, na rzecz przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności jest likwidacja kopalń, odpowiada wyłącznie nabywca tego zakładu. Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z  dnia […]