Test na Covid-19 w pracy

in
test na covid-19
test na covid-19

Czy polecenie wykonania testu na Covid-19 w pracy przez szefa jest dobrowolne, czy też obowiązkowe? Zgodnie z przepisami prawa informacja o zakażeniu koronawirusem pracownika jest daną wrażliwą. Takich danych pracodawca co do zasady nie może przetwarzać. W związku z powyższym pracodawca nie może wymagać zrobienia testu ani pytać o jego wynik. § Test na Covid-19 w pracy

BHP

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także organizowania pracy w taki sposób, aby zapewnione zostały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Do ww. celu powinny posłużyć mu obecnie znane osiągnięcia nauki i techniki.

Na wstępie należy przede wszystkim przywołać art. 207 § 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca musi w szczególności reagować na potrzeby pracowników w zakresie BHP, a także dostosowywać podejmowane środki do zmieniających się warunków wykonywania pracy. Co ważne, na pracodawcy jednocześnie ciąży obowiązek stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą.

MOŻLIWY PRZYMUS?

W związku z wieloma zapytaniami naszych klientów, należy podkreślić, iż przeprowadzenie testów w kierunku COVID-19 nie powinno stanowić przedmiotu polecenia służbowego.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz ich interpretacje nie umożliwiają pracodawcy nakazania pracownikom poddania się tego rodzaju testom. Znaczenie ma tu przede wszystkim rozporządzenie RODO. Wykonanie testu na COVID-19 to badanie medyczne pracownika, w wyniku którego uzyskiwane są informacje o jego stanie zdrowia. Zgodnie z kodeksem pracy ww. dane nie należą do kategorii danych, które pracodawca ma prawo przetwarzać.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, pracodawca powinien wykazać jedną z przesłanek umożliwiających przetwarzanie tej określonej kategorii danych, o której mowa w art. 9 ust. 2 RODO. Zgodnie z przywołanym artykułem, nie można uznać obowiązków pracodawcy z zakresu BHP wymienionych w kodeksie pracy jako podstawy przetwarzania danych o zdrowiu pracownika .

Mając na uwadze powyższe, pracodawca nie może zmusić pracowników do poddania się testom na COVID-19.

CZY PRACOWNIK MUSI PODAĆ WYNIK TESTU PRACODAWCY?

Jak zostało wcześniej wskazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynik testu na COVID-19 jest informacją o stanie zdrowia, która należy do szczególnej kategorii danych osobowych. Oznacza to, brak obowiązku pracownika do poinformowania pracodawcy o wyniku testu – niezależnie od tego, czy jest on negatywny, czy pozytywny.

PRZEPISY PO STRONIE PRACOWNIKA

Zarówno brak zgody na przeprowadzenie badania oraz brak przekazania pracodawcy informacji o wyniku testu na obecność COVID-19 nie powinien rodzić negatywnych skutków dla pracownika, nawet jeśli jest on pozytywny.

Należy mieć jednak na uwadze, że pracownik może podejmować działań zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób. Pracownik zobligowany jest do przestrzegania przepisów i zasad BHP, wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, a także stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

W związku z powyższym, do naruszeń przepisów BHP należeć będzie:

  • obecność w zakładzie pracy z objawami wskazującymi na zarażenie koronawirusem,
  • ignorowanie wytycznych służb i pracodawcy,
  • brak informowania pracodawcy o wszelkich przypadkach wystąpienia zagrożenia związanego z COVID-19.

Test na Covid-19 w pracy www.kpi.com.pl