Kategorie
ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS po wyznaczonym terminie

zus, odwołanie od decyzji zup po wyznaczonym terminie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS po terminie, nie musi oznaczać  końca sprawy. Tak było w przypadku Pani Beaty, która złożyła odwołanie 10 tygodni po upływie  ustawowego terminu. Pomimo przekroczenia wyznaczonego terminu sąd rozpatrzył odwołanie i przyznał jej zasiłek chorobowy.

Odwołanie od decyzji organu rentowego wnosimy na piśmie do organu, który wydał zaskarżoną decyzję w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

Odwołanie od decyzji ZUS po terminie

Odwołanie wniesione po upływie miesięcznego terminu z urzędu podlega odrzuceniu, co oznacza, że nie będzie w ogóle rozpatrywane. Sąd może jednak nie uwzględnić przekroczenia terminu przez ubezpieczonego. Ustawodawca przewiduje dwie sytuacje, które musza wystąpić aby było to możliwe: po pierwsze – jeżeli opóźnienie nie jest nadmierne, po drugie – jeśli nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (art. 477(9) § 3 k.p.c.). Obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Sąd z urzędu sprawdza, czy strona zachowała termin do wniesienia odwołania, jeśli nie – ocenia rozmiar i przyczyny opóźnienia.

Nadmierne opóźnienie

Ustawodawca nie określa terminu definiującego nadmiernego opóźnienia. Trzeba zatem posłużyć się orzecznictwem sądów. Zdaniem Sądu Najwyższego nadmierne jest opóźnienie wynosi.:

  • 18 miesięcy (postanowienie SN z dnia 29.09.1999 r. II UKN 490/99)
  • 13 miesięcy (postanowienie SN  z dnia 18.12.1998 r. II UKN 561/98)

Trzeba jednak pamiętać, iż każda sprawa oceniania jest przez sąd indywidualnie w zależności od okoliczności.

Kiedy przyczyny opóźnienia mogą być uznane za niezależne od odwołującego?

Za przyczyny uchybienia terminu niezależne od odwołującego się można uznać: długotrwałą chorobę, pobyt za granicą, tymczasowe aresztowanie, nieznajomość prawa, nieporadność, wprowadzenie w błąd przez organ rentowy, nagłą niedyspozycję pełnomocnika, niemożliwą do przewidzenia i uniemożliwiającą mu poszukiwanie zastępstwa, itp.