Czy emeryturę z zagranicy 
można podwyższyć?

in

W najnowszym przeczeniu TSUE uznał, że ZUS niewłaściwie policzył emeryturę Polaka wypracowaną także w Holandii, uwzględniając jedynie część stażu ubezpieczeniowego. § Czy emeryturę z zagranicy można podwyższyć?

Kto może skorzystać z przeliczenia emerytury zagranicznej?

Z korzystnego przeliczenia świadczenia mogą skorzystać osoby, których świadczenia są liczone według zasad ze starego systemu emerytalnego. W systemie tym podstawowe znaczenie miał staż pracy składający się z okresów składkowych i nieskładkowych. Przeliczenie jest możliwe, gdyż zagraniczne okresy składkowe i nieskładkowe były brane pod uwagę przez ZUS przy obliczaniu świadczeń aż do końca 2014 r. Zagraniczny staż wypracowany przed 1999 r. ma też znaczenie przy wyliczaniu kapitału początkowego.

Czy warto złożyć wniosek do ZUS?

W przedmiotowej sprawie, TSUE zakwestionował prawidłowość wyliczeń ZUS. TSUE uznał, że przy obliczaniu świadczenia ubezpieczonego należnego za pracę w Polsce powinien doliczyć mu więcej tzw. okresów nieskładkowych, co wydłuży jego staż emerytalny i doprowadzi do podwyższenia świadczenia.

Mając na uwadze powyższe, osoby które spełniają warunki do przeliczenia, powinny złożyć wniosek do organu rentowego o doliczenie okresów nieskładkowych do ich świadczenia.

Czy emeryturę z zagranicy można podwyższyć?

W niniejszej sytuacji, ubezpieczony wystąpując do ZUS o przyznanie emerytury, uruchamiając skomplikowaną procedurę wynikającą z art. 52 rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (883/2004).

W myśl ww. przepisów organ rentowy musi najpierw zsumować wszystkie okresy ubezpieczenia ubezpieczonego w poszczególnych krajach i wyliczyć na ich podstawie tzw. emeryturę teoretyczną, a następnie na podstawie stażu wypracowanego w Polsce ustalić tzw. emeryturę rzeczywistą.

Problem z wyliczenie pojawia się jednak, w związku z tym, iż w starym systemie ZUS w wyliczeniu świadczenia ważne są nie tylko okresy składkowe, ale także nieskładkowe, np. studiów, urlopu wychowawczego czy pobierania świadczenia przedemerytalnego. Powyższe okresy zalicza się jednak w wymiarze 1/3 okresów składkowych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w momencie wyliczania emerytury teoretycznej ZUS zobowiązany był doliczyć zagraniczny staż pracy przy ustalaniu, ile okresów nieskładkowych może uwzględnić. W przedmiotowym przypadku wydłużyło to polski staż ubezpieczonego o prawie trzy lata okresów nieskładkowych. TSUE uznał jednocześnie, że przy wyliczaniu emerytury rzeczywistej ZUS powinien uwzględnić wyłącznie polski staż.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Czy emeryturę z zagranicy można podwyższyć?