Przywrócenie prawa do renty

in

Głównym powodem odmowy przyznania prawa do renty jest brak niezdolności do pracy, jaki stwierdzają lekarze orzecznicy ZUS. Niewielu Ubezpieczonych zapewne wie, że ustawodawca przewidział rozwiązanie polegające na przywróceniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki niemu może zostać wznowiona wypłata uprzednio przyznanej renty. § Przywrócenie prawa do renty

Przywrócenie prawa do renty

Przywrócenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wynika wprost z art. 61 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Powyższy artykuł stanowi, iż prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy, z zastrzeżeniem art. 101a.

Powyższe oznacza, że ZUS ustali prawo do renty i wznowi wypłatę wcześniej przyznanej renty, nie badając już, czy zainteresowany spełnia przesłanki do przyznania renty.

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, należy spełnić poniższe przesłanki:

  • być niezdolną do pracy,
  • posiadać wymagany przepisami okres składkowy i nieskładkowy,
  • stać się niezdolną do pracy w okresach wymienionych w ustawie (np. w okresie zatrudnienia) lub w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,
  • nie mieć ustalonego prawa do emerytury ani nie spełniać warunków do jej przyznania.

Kiedy musi ponownie powstać niezdolność do pracy?

Do przywrócenia prawa do renty dojdzie, jeśli wcześniej prawo to ustało w następujących sytuacjach:

  • lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS orzekną, że świadczeniobiorca nie jest niezdolny do pracy;
  •  z powodu upływu okresu, na jaki renta była przyznana.

Jak ubiegać się o przywrócenie prawa do renty?

  1. złożyć wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy – ZUS Rp-1a;
  2. razem z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające istnienie prawa do renty – zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 i inną dokumentację medyczną;

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Przywrócenie prawa do renty