Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest wymagana

in
Co z samowolą budowlaną sprzed 20 laty?

24 września 2023 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawodawca wprowadził istotne zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy oraz inne regulacje. Zmiany te, oparte na Ustawie z 7 lipca 2023 r., weszły w życie z dniem ich ogłoszenia. Zbadajmy, w jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy staje się niezbędna. § Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest wymagana

Decyzja o warunkach zabudowy – zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Decyzja o warunkach zabudowy – zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zasady dotyczące wymogu posiadania decyzji o warunkach zabudowy określa art. 59 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.). Obejmują one sytuacje, gdy dochodzi do zmiany wykorzystania terenu lub budynku, zwłaszcza w obecności planu miejscowego lub jego modyfikacji, a także w przypadkach, gdy plan został uchwalony przed 1 stycznia 1995 r.

Są jednak wyjątki od tej reguły.

Kiedy jest, a kiedy nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy – wyjątki od ogólnej zasady

Przykładowo, warunki zabudowy nie są wymagane dla jednorazowych zmian trwających do roku. Również prace budowlane, takie jak remont, montaż czy przebudowa, które nie wpływają na zmianę sposobu użytkowania terenu i nie zmieniają architektury obiektu, a także nie wymagają oceny oddziaływania na środowisko, nie podlegają tej regulacji.

Dodatkowo, zmiany w zagospodarowaniu terenu dotyczące określonych obiektów budowlanych, wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 4–6, 8–12, 17, 21–28 i 30 oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane, są zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji. Jednakże istnieją wyjątki od tego wyjątku, dotyczące m.in. obiektów zabytkowych, położonych w parkach narodowych, rezerwatach, czy na obszarach Natura 2000 oraz w innych obszarach objętych ochroną przyrody.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Decyzja o warunkach zabudowy – kiedy jest wymagana