Koszty rozbiórki a odszkodowanie z tytułu ruchu zakładu górniczego

in

Bardzo często okazuje się, iż na skutek ruchu zakładu górniczego powstały tak znaczne i uciążliwe szkody budynku, iż jego naprawa jest niemożliwa lub po prostu ekonomicznie nieopłacalna. Roszczenie o koszty rozbiórki stanowi element odszkodowania należnego poszkodowanemu ruchem zakładu górniczego.

Należy jednak pamiętać, iż co do zasady odszkodowania z tytułu rozbiórki budynku powinniśmy się domagać dopiero po rzeczywistym jej dokonaniu, w innym przypadku narażamy się na ryzyko przegrania sprawy w tym zakresie, o czym świadczą wyroki sądów.

Odszkodowanie o koszty rozbiórki były przedmiotem rozważań Sądu Apelacyjnego w Katowicach (wyrok z dnia 19 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa 1003/15). Rozpoznający sprawę w pierwszej instancji Sąd Okręgowy przyznał powodom odszkodowanie z tytułu szkód górniczych, które obejmowały m.in. koszty rozbiórki budynku. Apelację od tego orzeczenia złożył jednak zakład górniczy, kwestionując zasadność zasądzenia kosztów rozbiórki, które nie zostały jeszcze poniesione, a co najważniejsze, w tamtym momencie nie została wydana jeszcze decyzja rozbiórkowa.

Sąd Apelacyjny przyznał w tym zakresie rację kopalni, uznając iż roszczenie z tytułu rozbiórki jest co najmniej przedwczesne. Sąd podkreślił bowiem, iż strona powodowa nie rozebrała jeszcze budynku, a ponadto nie została wydana decyzja nakazująca rozbiórkę budynku. Sąd Apelacyjny uznał, iż roszczenie to nie jest jeszcze wymagalne, gdyż nie powstała w tym zakresie szkoda w majątku powodów. Kluczowym faktem wpływającym na decyzję Sądu była również opinia biegłego – z opinii biegłego nie wynikało, aby stan budynku zagrażał bezpieczeństwu jego konstrukcji, a strona powodowa nadal w nim zamieszkuje. Zatem wypłata odszkodowania w tym zakresie doprowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia się powodów – z tego też względu apelacja zakładu górniczego została uwzględniona.