Opinia biegłego – szkody górnicze

in

Szkody górnicze należą do najczęstszych szkód w obiektach budowlanych. Kopalnia zazwyczaj nie przyznaje się do swojej odpowiedzialności, negując związek przyczynowo-skutkowy, stąd konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd rozpoznający naszą sprawę nie posiada specjalistycznej wiedzy pozwalającej mu na wydanie rzetelnego i sprawiedliwego wyroku. Co ważne, w każdym przypadku, gdy rozstrzygnięcie danej kwestii wymaga „wiadomości specjalnych”, tj. takich, które wykraczają poza powszechną wiedzę przeciętnego człowieka, konieczne jest powołanie biegłego. Opinia biegłego – szkody górnicze.

Ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wystąpieniem szkód na nieruchomości, a działalnością kopalni wymaga wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. Podobna sytuacja ma miejsce z wyceną należnego odszkodowania, co również wymaga fachowej wiedzy, aby rzetelnie i obiektywnie określić rzeczywistą wartość uszkodzeń.

Opinia biegłego – kluczowy dowód

Wnosząc sprawę do sądu należy pamiętać, że to na nas spoczywa ciężar udowodnienia roszczenia. Udowodnienie roszczenia wymaga od nas wykazania się inicjatywą dowodową by móc wygrać sprawę. W związku z powyższym już w pozwie zawrzeć odpowiednie wnioski dowodowe, w szczególności wniosek o powołanie biegłego w celu wydania stosownej opinii.

O jakiego biegłego wnioskować ?

W praktyce często wygląda to tak, że sąd powołuje dwóch różnych biegłych. Jednego by wykazał związek przyczynowo- skutkowy oraz drugiego by ocenił wartość prac koniecznych do przywrócenia budynku do stanu pierwotnego. Może się również zdarzyć, że sąd powoła biegłego o podwójnej specjalizacji. W takiej sytuacji postępowanie dowodowe będzie trwało odpowiednio krócej.

Co warte podkreślenia – powołany przez sąd biegły jest niezależnym ekspertem, którego opinia musi być obiektywna, jednoznaczna i kategoryczna. W każdym postępowaniu możemy również wnioskować o wykluczenie danego biegłego, który według posiadanej przez nas wiedzy jest „nieprofesjonalny”.

Opinia biegłego – szkody górnicze www.kpi.com.pl