Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

in
majątek osobisty

Polski ustawodawca określił, które przedmioty majątkowe, nawet w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej, wchodzą i należą do majątku osobistego jednego z małżonków. § Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków

Od kiedy obowiązuje małżeńska wspólność majątkowa?

Zgodnie z polskim prawem, małżeńska wspólność majątkowa obowiązuje od chwili zawarcia związku małżeńskiego aż do jego zakończenia. Ustawodawca umożliwił jednak zniesienie wspólności majątkowej na skutek np. prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, bądź zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej.

Jakie przedmioty wchodzą do majątku osobistego małżonka?

Na gruncie majątku osobistego należy wyjaśnić, iż faktycznie w trakcie wspólności majątkowej istnieją trzy majątki: wspólny małżonków oraz osobiste każdego z nich.

Do majątków osobistych należą przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, a także składniki wymienione enumeratywnie w ustawie, m.in.:

 • majątek zgromadzony przed zawarciem małżeństwa,
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Wyjątek – w przypadku, gdy spadkodawca lub darczyńca zastrzegł, że wchodzą one do majątku wspólnego,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie,
 • wynagrodzenia za pracę lub inną działalność zarobkową jednego z małżonków – jeszcze niewypłacone,
 • prawa twórcy tj. prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej,
 • przedmioty majątkowe nabyte za składniki należące do majątku osobistego – w ramach tzw. surogacji. Wyjątek – w przypadku, gdy szczególny przepis prawa stanowi inaczej, bądź małżonkowie wyłączyli surogację, nabywając dany przedmiot majątkowy.

Jakie przedmioty wchodzą do majątku wspólnego?

Do majątku wspólnego małżonków należą przede wszystkim ich:

 • wynagrodzenia za pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej,
 • dochody osiągane z przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego,
 • dochody osiągane z przedmiotów majątkowych należących do majątków osobistych małżonków,
 • przedmioty majątkowe (np. mieszkanie) nabyte ze środków należących do majątku wspólnego w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a także składki zewidencjonowane na subkontach prowadzonych dla każdego z małżonków przez ZUS.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Majątek osobisty a majątek wspólny małżonków