Rozwód z orzeczeniem o winie

in

Przesłanką konieczną do wydania wyroku rozwodowego dla sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia, gdy ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Więzi te mogą ustać zarówno w wyniku działania jednego, jak i obojga małżonków. Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § Rozwód z orzeczeniem o winie

Co istotne, rozwód z orzeczeniem o winie zazwyczaj wiąże się z wydłużeniem postępowania. Sąd zobowiązany jest do wysłuchania stron, świadków, a także do wnikliwego przeprowadzenia postępowania dowodowego, które winę tą by wykazywało.

Okoliczności uzasadniające winę rozpadu małżeństwa to m.in. alkoholizm lub inne uzależnienie małżonka, zdrada, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, odmowa współżycia, hazard, odmowa zaspokajania potrzeb rodziny czy marnotrawienie pieniędzy.

Warto nadmienić, iż pomimo dłuższego czasu trwania postępowania (w stosunku do rozwodu bez orzekania o winie), w przypadku posiadania dowodów na winę małżonka, rozwód z orzeczeniem o winie jest dużo bardziej korzystny, gdyż wygranie sprawy może skutkować zasądzeniem alimentów na rzecz „niewinnego” małżonka, które będą nieograniczone w czasie, nawet w przypadku gdy „niewinny” małżonek nie znajduje się w niedostatku. Przesłanką żądania alimentów jest pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu.

Wyróżniamy 3 warianty dotyczące orzeczenia o winie za rozpad pożycia małżeńskiego:

  • wyłączna wina męża,
  • wyłączna wina żony,
  • wina obu stron.

Kiedy małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa?

O winie małżonka może przesądzić wiele czynników. Najczęściej, jak w każdym postępowaniu czynniki te, to dowody w postaci zeznań świadków oraz prywatnie zgromadzonych informacji, w tym nagrań i korespondencji. W praktyce o winie małżonka za rozpad małżeństwa można mówić w przypadku między innymi zdrady, alkoholizmu, nielojalnego postępowania, poniżania, przemocy fizycznej lub psychicznej, odmowy współżycia, braku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, marnotrawieniu pieniędzy, hazardu.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Wyrok rozwodowy, w którym stwierdzona jest wina małżonka za rozpad małżeństwa, niesie za sobą doniosłe konsekwencje prawne.

Kluczowe znaczenie ma treść wyroku rozwodowego w zakresie ustalonej przez sąd winy za rozkład pożycia Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego niewinnego małżonka alimentów, niezależnie od swojej sytuacji majątkowej.

Natomiast małżonek niewinny uprawniony jest do żądania zasądzenia przez sąd alimentów od małżonka wyłącznie winnego, niezależnie od jego sytuacji finansowej. Przesłanką żądania alimentów jest pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu. O wysokości alimentów dla małżonka niewinnego decydują jego usprawiedliwione potrzeby.

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną opiekę w przeprowadzeniu niniejszego postępowania www.kpi.com.pl