Mapa do celów projektowych i kilka innych zmian w prawie budowlanym

in

Od 31 lipca obowiązują kolejne w tym roku zmiany w prawie budowlanym. Są one bardzo istotne, gdyż dotyczą mapy do celów projektowych , a także odpowiadają na pytanie czy mapa musi mieć klauzulę oraz czy można projekt zagospodarowania sporządzać na kopii mapy. § Mapa do celów projektowych i kilka innych zmian w prawie budowlanym

NOWE DEFINICJE – MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH I GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Art. 3 zawierający wyjaśnienie niektórych pojęć wykorzystywanych w ustawie zostanie uzupełniony o dwie nowe definicje:

Mapa do celów projektowych – to mapa do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782).

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – to geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

NOWY PRZEPIS – OBOWIĄZKI INWESTORA I KIEROWNIKA BUDOWY

W rozdziale 3 „Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego” został dodany nowy przepis (art. 27a) wskazujący obowiązki inwestora i kierownika budowy związane z zapewnieniem wykonania czynności geodezyjnych podczas projektowania i budowy.

Wykonanie danych czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w określonych przypadkach będzie zobowiązany zapewnić inwestor oraz kierownik budowy.

 • Inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
 • Kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA „NOWEJ – STAREJ MAPIE”

31 lipca zostało wskazane, że projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Przepis został, więc doprecyzowany przez określenie, że projekt zagospodarowania można sporządzać na kopii mapy i że ta kopia może być potwierdzana za zgodność z oryginałem przez projektanta. Co ważne, został ustanowiony również nowy przepis (art. 34b) wskazujący, że mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone:

 • klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bądź:
 • oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

ROZPORZĄDZENIE

Art. 43 ust. 4 wskazuje, że to minister określa w drodze rozporządzenia rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie zostanie uchylony.

ZAKOŃCZENIE BUDOWY – ZAŁĄCZNIKI

W art. 57 ust. 1 wskazującym dokumenty dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie został zmodyfikowany punkt 5. Zgodnie z nowym brzmieniem do ww. dokumentów należy załączyć:

 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

STOSOWANIE PRZEPISÓW DO 31 LIPCA 2020 ROKU

Przepisy stare – niezmienione będziemy stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przed 31 lipca.

Przy czym przez wszczęcie sprawy należy rozumieć:

 • złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia;
 • wniesienie zgłoszenia albo zawiadomienia;
 • wszczęcie postępowania z urzędu przez organ nadzoru budowlanego;
 • rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do ich rozpoczęcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.

Natomiast przez zakończenie sprawy należy rozumieć:

 • wydanie prawomocnej decyzji lub postanowienia organu;
 • niewniesienie w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia albo zawiadomienia;
 • zakończenie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie ani zawiadomienie o zakończeniu wykonywania robót budowlanych.

Mapa do celów projektowych i kilka innych zmian w prawie budowlanym www.kpi.com.pl