Co z samowolą budowlaną sprzed 20 laty?

in

Co z samowolą budowlaną sprzed 20 laty? Dnia 19 września 2020 roku wejdą w życie uproszczone zasady legalizacji samowoli dla obiektów zrealizowanych przed co najmniej dwudziestu laty. Rozpoczęcie z urzędu postępowania nastąpi w sytuacji, gdy właściciel obiektu (zarządca) zgłosi się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Właściciel zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, w szczególności:

  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • ekspertyzy technicznej, czy obiekt nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a także czy pozwala na bezpieczne użytkowanie;
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Nadzór budowlany określi w postanowieniu termin na złożenie tych dokumentów. Co ważne, ww termin nie może być krótszy niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia, na które będzie służyć zażalenie.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po sprawdzeniu kompletności dokumentów legalizacyjnych i wyników ekspertyzy technicznej, wyda decyzję legalizacyjną pozwalającą legalnie korzystać z obiektu bez starania się o pozwolenie na użytkowanie.

Nowe przepisy nie przewidują opłaty legalizacyjnej, nie zobowiązują także obowiązku sprawdzenia, czy samowola narusza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co warte podkreślenia, abolicja nie obejmie nadmiernie rozbudowanych altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zobacz również zmiany w prawie budowlanym od 21 czerwca 2020 roku.

Samowola budowlana sprzed 20 laty ww.kpi.com.pl