Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać

in
Naprawa szkody przez kopalnię - dlaczego się nie zgadzać?

Naprawienie szkody przez zakład górniczy jest tylko jedną z możliwości jakiej poszkodowani mogą się domagać. W związku z powyższym zagadnienie dotyczące sposobu naprawienia szkody przez zakład górniczy wymaga szerszego omówienia, a także wyjaśnienia dlaczego zawsze powinniśmy domagać się odszkodowania pieniężnego, niż liczyć na dokonanie naprawy uszkodzonej działania nieruchomości przez kopalnię. § Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać?

Szkody na budynku – co dalej?

Zgodnie z przepisami prawa, kopalnia odpowiada za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego (szkody górnicze), a wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego. Ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy wystąpieniem szkód na nieruchomości, a działalnością kopalni wymaga wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. W związku z powyższym powoływany jest biegły sądowy chyba, że kopalnia uzna swoją odpowiedzialność. Również wycena należnego odszkodowania wymaga fachowej wiedzy, aby rzetelnie i obiektywnie określić rzeczywistą wartość uszkodzeń. W tym zakresie biegły sądowy-wy wykazuje wysokość odszkodowania koniecznego do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego – przed uszkodzeniem . Co w przypadku, gdy kopalnia zaproponuje w ugodzie przedsądowej naprawę?

Jakie są sposoby naprawienia szkody?

Jak wskazuje ustawodawca, zgodnie z art. 144 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nieruchomości uprawniony jest do żądania naprawienia wyrządzonej ruchem zakładu górniczego szkody na zasadach określonych ustawą, przy czym odpowiedzialność przedsiębiorcy opiera się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

Kodeks Cywilny definiuje szkodę jako uszczerbek w majątku poszkodowanego, którego doznał on wbrew swej woli. Szkodą, jest więc wszelki bezprawny uszczerbek dotykający osobę, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego szkodę. 

Zgodnie z przepisami prawa szkoda może przybrać dwie postaci: tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.). 

Co ważne, w myśl art. 363 § 1 kc naprawienie szkody może polegać, bądź na przywróceniu stanu poprzedniego, czyli tzw. „restytucji naturalnej”, bądź na zapłacie odszkodowania pieniężnego. Wybór co do sposobu naprawienia szkody pochodzenia górniczego należy co do zasady do poszkodowanego – oczywiście pod warunkiem, że restytucja naturalna w ogóle jest możliwa i dopuszczalna. 

Dlaczego nie warto powierzać naprawiania nieruchomości kopalni?

Zarówno proponowana ugoda przedsądowa jak i pozytywna opinia biegłego sądowego potwierdza związek przyczynowo – skutkowy, w związku z powyższym ostatnim etapem jest wybór naprawienia szkody.

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania z tytułu szkód górniczych jednoznacznie pokazuje, że najszybszym i zarazem najlepszym sposobem jest wybór odszkodowania w formie pieniężnej.

Kopalnia nie rzadko próbuje jednak przekonać, że szkodę na nieruchomości naprawi we własnym zakresie. Pamiętać należy jednak o tym, że :

  1. Naprawa szkody przez kopalnię wymaga wykonania szeregu prac zmierzających do usunięcia uszkodzeń, a to ze względu na fakt, iż podmioty górnicze to podmioty złożone organizacyjnie. Po podpisaniu ugody na na naprawę szkód przez kopalnię w pierwszej kolejności musi dojść do formalnego wyłonienia wykonawcy. Proces wyboru wykonawcy odbywa się najczęściej w drodze przetargu publicznego. W 99 % przypadków wybierany jest najbardziej atrakcyjny cenowo dla kopalni oferent, co rodzi zagrożenie i obawę, iż prace odszkodowawcze nie zostaną wykonane w sposób najlepszy z możliwych jakościowo.
  2. Naprawa szkody przez kopalnię oznacza długi okres oczekiwania na rozpoczęcie prac oraz na ich ukończenie. Często od chwili wybrania firmy wykonawczej do dnia rozpoczęcia prac upływa kilkanaście miesięcy. W czasie oczekiwania często zdarzają nie sytuacje warunkujące konieczność wyłonienia innej firmy wykonawczej i cały proces zaczyna się od nowa, co wydłuża czas oczekiwania o kilkanaście miesięcy.
  3. Zakład górniczy uzależnia naprawę od uzyskania dotacji przez zakład górniczy na ten cel. W przypadku braku uzyskania dotacji na dany rok, zakład górniczy zawiera z poszkodowanymi aneks przedłużający obowiązek wypłaty/naprawy o kolejne lata. Niestety brak jest możliwości weryfikacji czy kopalnia ww. dotację otrzymała.

Przedstawione powyżej argumenty jednoznacznie wskazują, iż korzystniejszym sposobem naprawy szkód górniczych jest uzyskanie odpowiedniego odszkodowania pieniężnego. Taka forma odszkodowania sprawia, iż mamy pełną kontrolę nad ewentualnym sposobem naprawienia szkody a ponadto środki uzyskane z odszkodowania mogą być przeznaczone na dowolnie wybrany przez nas cel, w tym także zupełnie niezwiązany z naprawą nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Naprawa szkody przez kopalnię – dlaczego się nie zgadzać?