Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

in
Szkody górnicze - postępowanie ugodowe

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej problematyka zawierania ugód z kopalnią jest niezwykle istotna. Ugoda jest pierwszym krokiem w walce o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. § Szkody górnicze – postępowanie ugodowe

Raz jeszcze należy zwrócić uwagę, iż podpisanie ugody stanowi zakończenie całego postępowania ugodowego, którego inicjacja rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku do kopalni o naprawienie szkody górniczej. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje zamieszczone we wniosku (należy wypisać wszelkie szkody). Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku, gdy kopalnia odmówi podpisania ugody na dogodnych dla nas warunkach, co oznaczać będzie konieczność złożenia przez nas pozwu i dochodzenia naszych praw na drodze postępowania sądowego.

Co powinien zawierać nasz wniosek?

Wniosek obligatoryjnie musi zawierać podstawowe dane takie jak:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
  • wskazanie adresu, numeru działki i numeru księgi wieczystej uszkodzonej nieruchomości,
  • określenie sposobu naprawienia szkody,
  • określenie dokładnych uszkodzeń w naszej nieruchomości.

Precyzyjne określenie zakresu uszkodzeń

Ustawa prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku regulująca kwestie odszkodowawcze związane ze szkodami wywołanymi ruchem zakładu górniczego stanowi wprost, iż sądowe dochodzenie roszczeń możliwe jest dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego zostanie spełniony, jeżeli:

  • kopalnia odmówi zawarcia ugody,
  • od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec kopalni upłynęło 30 dni.

Mając na uwadze powyższe, szczegółowe określenie zakresu uszkodzeń ma bardzo duże znaczenie, gdyż kierując sprawę do sądu roszczenie zawarte w pozwie musi być sformułowane w takiej samej postaci jak roszczenie zawarte w wniosku o naprawienie szkód górniczych. Sąd w przeciwnym wypadku oddali nasze roszczenie w tym zakresie, w którym nie było ono przedmiotem postępowania ugodowego – nie zostało zawarte we wniosku.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Szkody górnicze – postępowanie ugodowe