Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

in

W sytuacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, data odstąpienia musi zostać ustalona przez postępowanie przed nadzorem budowlanym, gdyż data wykonania robót budowlanych, które stanowią odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego wskazuje, jakie przepisy do likwidacji tej samowoli należy zastosować. § Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

ISTOTNE ODSTĘPSTWO OD PROJEKTU

Przepis definiujący, czym jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36 a ust. 5) zaczął obowiązywać w Prawie budowlanym od dnia 31 maja 2004 roku. Ustawodawca definiuje istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie:

  1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
  2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
  3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
  4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  6. wymagającym uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia: a) budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub b) przebudowy, o której mowa w art. 29wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 2 pkt 1b.

Co ważne, przed dniem 31 maja 2004 roku odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego nie było w żaden sposób zdefiniowane.

CO Z ODSTĘPSTWAMI OD PROJEKTU POWSTAŁYMI PRZED MAJEM 2004 ROKU?

Jeżeli odstępstwa od projektu powstały przed majem 2004 roku, definicji o istotnych odstępstwach obowiązującej na dzień dzisiejszy w Prawie budowlanym do takich robót nie można stosować.

Z tego powodu nadzór budowlany prowadzący postępowanie w zakresie robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego przed 31 majem 2004 roku posiada znacznie wiekszą swobodę w uznaniu, czy określone roboty są odstępstwem. Co ważne, organ ma obowiązek brać pod uwagę jedynie przepisy z daty realizacji robót budowlanych, co oznacza, iż nadzór budowlany może uznać, że odstępstwo polegające na wybudowaniu obiektu mniejszego od projektowanego nie jest istotne.

Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego www.kpi.com.pl