Renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS

in

W ostatnim czasie lekarz orzecznik ZUS bardzo często uznaje ubezpieczonych za zdolnych do pracy pomimo wieloletniego pobierania renty czy faktycznej niezdolności do pracy powstałej wskutek ciężkiego stanu zdrowia. W takiej sytuacji warto odwołać się do sądu.  § Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej. Nie ma znaczenia przyczyna niemożności wykonywania pracy zarobkowej tj. czy to niezdolność do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, z powodu warunków pracy, które miały wpływ na stanu zdrowia.

 Wniosek o rentę należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunki wymagane do przyznania renty to: pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy w ciągu dziesięciolecia poprzedzającego dzień zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub dzień powstania niezdolności do pracy. Warunku tego nie muszą spełnić osoby, które udowodnią okres składkowy,  wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn oraz zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Data powstania całkowitej niezdolności do pracy nie ma w tym przypadku znaczenia.

Za częściowo niezdolną do pracy uznaje się natomiast osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami

Ustawa wyróżnia rentę okresową, rentę stałą oraz rentę szkoleniową.

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta szkoleniowa wynosi 75 % podstawy jej wymiaru i jest niezależna od wymiaru stażu ubezpieczeniowego i nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS. Jak wygląda sprawa o rentę w Sądzie?

Proces przed sądem wszczyna złożone odwołanie od decyzji ZUS.

Po złożeniu odwołania do ZUS, organ przesyła odwołanie do sądu wraz ze swoją odpowiedzią na odwołanie. Kolejną czynnością jest przesłanie odpowiedzi na odwołanie wraz z postanowieniem o powołaniu biegłych do ubezpieczonego. Biegli ci powinni osiadać odpowiednie specjalizacje dla określenia czy ubezpieczony jest zdolny do wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami, czy też nie może wykonywać czynności zarobkowych ze względu na niezdolność do pracy (całkowitą lub częściową). Pytanie na które biegli mają odpowiedzieć, to także czy ubezpieczonych jest niezdolny do pracy w dotychczasowym zawodzie, czy w każdym zawodzie. Na tym etapie sąd bardzo często zakreśla dodatkowy termin 14 dni na przedłożenie wszystkich dowodów w sprawie, po jego upływie wyznaczany jest termin badania przez biegłego, który to ocenia fakt niezdolności do pracy.

Głównym zadaniem biegłego jest wydanie opinii, w której oceni czy Ubezpieczony jest niezdolny do pracy. W przypadku opinii negatywnej sąd zakreśla termin do złożenia zastrzeżeń co do treści opinii biegłego.

Ile trwa sprawa o rentę?

Na długość procesu o rentę wpływa wiele czynników, np. sąd, w którym prowadzona jest sprawa, czy ilość biegłych powołanych w sprawie, a także ich kwalifikacje oraz nastawienie do swoich obowiązków. Proces o rentę w naszym okręgu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Czy warto odwoływać się od odmownej decyzji w sprawie przyznania renty?

Czy z ZUS można wygrać w Sądzie?

Na pierwsze z zadanych pytań jesteśmy w stanie odpowiedzieć z całą stanowczością „TAK”. Biorąc pod uwagę setki wygranych procesów uważamy, że sprawę z ZUSem można wygrać. Osób częściowo lub całkowicie niedolnych do pracy, którym ZUS odmówił prawa do renty z tytułu niezdolności, a którym sąd prawo takie przyznał, jest bardzo dużo.

Należy jednak nadmienić, iż zazwyczaj kluczowym w sprawach o rentę jest fakt ustalenia niezdolności do pracy. Powyższe każdorazowo wymaga opinii biegłego specjalisty. W sprawach rentowych każdorazowo działamy w zaufaniu do lekarzy prowadzących, którzy stwierdzają taką niezdolność poprzez wypełnienie formularza OL -9.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS