Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Invicta są sprawy  rozwodowe, sprawy rodzinne i o podział majątku. Zdajemy sobie sprawę, iż rozwód, to bardzo delikatna materia, dlatego warto znaleźć profesjonalistę, który bezboleśnie przeprowadzi przez zawikłane problemy związane z ustaleniem winy rozkładu pożycia małżeńskiego, podziałem wspólnego majątku byłych małżonków, a w przypadku posiadania małoletnich dzieci regulację kwestii władzy rodzicielskiej i ewentualnym ustaleniem wysokości alimentów.

Pozew o rozwód – jak napisać?

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. . W przypadku, gdy żadne z małżonków nie mieszka w tym okręgu, właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Warunki uzyskania rozwodu wyczerpująco reguluje KRiO, zgodnie z którym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Co ważne, pomimo spełnienia wyżej wymienionych przesłanek, sąd może odmówić udzielenia rozwodu, jeżeli jego skutkiem będzie narażenie dobra wspólnych małoletnich dzieci bądź gdyby orzeczenie rozwodu było w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W pozwie o rozwód strona powodowa żąda rozwiązania małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu. Sąd można orzec rozwód z winy jednego z małżonków, z winy obydwojga małżonków lub bez orzekania o winie. W uzasadnieniu koniecznym jest szczegółowe opisanie okoliczności zawarcia małżeństwa oraz rozpadu pożycia małżeńskiego. Ponadto, należy podać czy ze związku małżeńskiego pochodzą jakieś dzieci, ich wiek i sytuację życiową.

Do gotowego pozwu należy załączyć potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Można wnieść ją albo na rachunek bankowy sądu albo opłacić pismo znakami opłaty sądowej. Znaki można kupić w kasie sądu.

Czym się różni rozwód z orzeczeniem winy i bez orzekania o winie?Orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. O winie małżonka może przesądzać w szczególności nadużywanie alkoholu, inne uzależnienia, przemoc psychiczna, bądź fizyczna, zdrada, porzucenie, nie zaspokajanie zawinione potrzeb rodziny.
Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków niesie za sobą doniosłe skutki, w szczególności w sferze obowiązków alimentacyjnych. Małżonek niewinny uprawniony jest do żądania zasądzenia przez sąd alimentów od małżonka wyłącznie winnego. Przesłanką żądania alimentów jest pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu. O wysokości alimentów dla małżonka niewinnego decydują jego usprawiedliwione potrzeby.. Obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu (wyjątkowo sąd może ten termin wydłużyć) oraz w przypadku zawarcia przez małżonka niewinnego nowego małżeństwa. 

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić w toku sprawy rozwodowej bądź w ramach odrębnego postępowania sądowego po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego.

Co do zasady majątek małżonków dzielony jest równo. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Poprzez ważne powody uznaje się przyczyny, które miały bezpośrednie znaczenie do nieprzyczyniania się przez jednego z małżonków do powstawania majątku w rozmiarze odpowiadającym możliwościom zarobkowym tego małżonka. W sytuacjach wyjątkowych małżonek może być nawet całkowicie pozbawiony swojego udziału w majątku wspólnym. W przypadku posiadania wspólnego mieszkania, bądź domu sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może również w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków.

Prawnik rozwodowy Śląsk

Prawo rodzinne, sprawy rozwodowe i alimenty to tematy, które wymagają czasu i profesjonalnej opieki, którą Państwu gwarantujemy. Zależy nam przede wszystkim na osiągnięciu satysfakcjonującego rozwiązania sprawy, przy jednoczesnym wsparciu Klienta.

WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE