Czy lekarz może się reklamować?

in

Co wolno lekarzowi? Czy możesz mieć własną markę suplementów, a tym samym promować ją na stronie internetowej swojej praktyki? Jakie treści na Instagramie możesz zamieszczać? §Czy lekarz może się reklamować?

Należy podkreślić, iż ustawodawca w sposób bardzo ogólny odnosi się do zakazu reklamy. W art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej wskazano tylko, że lekarz może tworzyć swoją opinię zawodową jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. 

Co ważne, art. 14 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej stanowi, iż: Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy”.

W tym miejscu należy podkreślić, iż wyróżniamy reklamę pośrednią oraz bezpośrednią, która zabroniona jest przez KEL oraz przez ustawę o działalności leczniczej.

 • reklama pośrednia wykorzystuje się ją w przekazach kierowanych do potencjalnych klientów zabiegu polegającego na wykorzystaniu oznaczenia odróżniającego, które jest symbolem określonego produktu, w celu wyróżnienia innego towaru, usługi, przedsiębiorstwa lub określonej działalności;
 • reklama bezpośrednia  jej celem jest zwrócenie uwagi na konkretne usługi lub towary i w konsekwencji skłonienie potencjalnego odbiorcy reklamy do skorzystania z tego rodzaju usługi lub nabycia towaru,

Naczelna Rada Lekarska a reklama

Naczelna Rada Lekarska spróbowała rozwiać wątpliwości, co do dozwolonej reklamy w Uchwale numer 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych.

NRL wskazała, że można podawać następujące dane do publicznej wiadomości:

 • tytuł zawodowy, imię i nazwisko,
 • miejsce, dni i godziny przyjęć,
 • rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej,
 • stopień naukowy, tytuł naukowy,
 • specjalizacje,
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, szczególne uprawnienia,
 • numer telefonu,
 • określenie cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne.

Należy pamiętać, że informacje te mogą być przekazywane jedynie poprzez:

 • nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;
 • ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych;
 • informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
 • zamieszczenie informacji na stronach internetowych;
 • specjalne telefony informacyjne;

Zgodnie z Uchwałą informacja taka nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać:

 • żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 • informacji o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń;
 • określenia cen i sposobu płatności, za wyjątkiem określenia cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczenia ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub poprzez specjalne telefony informacyjne;
 • informacji o jakości sprzętu medycznego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§Czy lekarz może się reklamować?