Czy nagrywanie rozmów jest karalne?

in

Nagrywanie rozmów dla potrzeb dowodowych co raz częściej ma miejsce. Takie nagrania przedkładane są w celu wykazania danych okoliczności w rozmaitych postępowaniach. § Czy nagrywanie rozmów jest karalne?

Nielegalne uzyskanie informacji

Na wstępie należy podkreślić, iż dobrem prawnym, który podlega ochronie, jest przede wszystkim poufność informacji, prawo do wyłącznego dysponowania informacją oraz bezpieczeństwo jej przekazywania. Nieuprawniony dostęp do ww. może stanowić przestępstwo określone art. 267 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym: 

  • § 1 Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • § 2 Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
  • § 3 Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
  • § 4 Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1–3 ujawnia innej osobie.
  • § 5 Ściganie przestępstwa określonego w § 1–4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Czy nagrywanie rozmów jest karalne?

Odpowiedzialność karna zależy od tego, czy dana informacja była przeznaczona dla nagrywającego. Co ważne, aby zachowanie nagrywającego stanowiło przestępstwo określone w art. 267 § 3 KK , nie może być on osobą uprawnioną do uzyskania informacji przekazywanych w czasie rozmowy.

Czy mogę nagrywać rozmowy osób trzecich?

Nagrywanie rozmów osób trzecich (bez naszego udziału), w każdym przypadku, jest karalne.

Co grozi za nagrywanie rozmów bez zgody?

Bezprawne nagrywanie rozmów może skutkować karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy mogę nagrywać dla celów dowodowych?

Dowody pozyskane w sposób nielegalny w prawie polskim nie podlegają per se odrzuceniu. Co ważne, sąd może je uwzględnić w ramach rekonstrukcji stanu faktycznego sprawy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt III KK 265/15. „Utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu na podstawie art. 267 § 3 KK. […]

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Czy nagrywanie rozmów jest karalne?