Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?

in ,

Czy okoliczność, iż dany składnik majątku pochodzi z przestępstwa, ma wpływ na to, czy wejdzie on w skład wspólności majątkowej małżeńskiej? § Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Regulacja dotycząca małżeńskiej wspólności majątkowej znajduje się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.). Z perspektywy niniejszego wpisu największe znaczenie ma art. 31 k.r.o. oraz 33 k.r.o. o czym pisaliśmy tutaj.

Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?

Co do zasady istnieje domniemanie, że nabywane przedmioty majątkowe wchodzą do majątku wspólnego, a przychody z przestępstwa nie są odrębnie uregulowane. W tym miejscu warto przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. akt: III CZP 42/10, potwierdził, iż „przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez jednego z małżonków, uzyskane z przestępstwa, wchodzą w skład majątku wspólnego na podstawie art. 32 § 1 KRO.”

Niemniej jednak, zastrzec trzeba, iż w każdym przypadku ocena prawna może być różna w zależności od poszczególnych przestępstw.

Kradzież a majątek wspólny

W przypadku kradzieży nie możemy mówić o nabyciu przedmiotu, ponieważ taka rzecz co do zasady zostanie zwrócona prawowitemu właścicielowi.

Łapówka a majątek wspólny

W przypadku łapówki, zarówno czynnej jak i biernej, zgodnie z art. 44 § 1 k.k łapówka będzie podlegała przepadkowi.

Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt: III KK 273/12: warto jednak pamiętać, że obligatoryjny przepadek, o którym mowa w art 44 k.k., będzie miał zastosowanie tylko wówczas, gdy dany przedmiot majątkowy zachowa tożsamość, tzn. będzie chodziło o dokładnie te same pieniądze lub inną rzecz, która była przedmiotem łapówki. W przypadku zużycia przedmiotu łapówki sąd będzie miał możliwość orzeczenie równowartości przedmiotu pochodzącego z przestępstwa (art. 44 § 3 k.k.)

Nieważność czynności prawnej podjętej w celu przestępczym

W przypadku nieważności czynności prawnej podjętej w celu przestępczym warto odwołać się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 r., sygn. akt: V CKN 1445/00, który orzekł iż „Dokonana z naruszeniem zakazu wynikającego z norm prawa publicznego czynność prawna kształtująca stosunki cywilnoprawne jest nieważna (art. 58 § 1 KC).”

Mając na uwadze powyższe, czynność prawna dokonana w celu przestępczym jest nieważna, co umożliwia dochodzenia zwrotu przekazanej korzyści majątkowej w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Czy przychody z przestępstwa wchodzą do majątku wspólnego?