Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów

in
prawo jazdy

 Czy od orzeczenia stwierdzającego przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznym przysługuje nam prawo odwołania się? § Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów

Przepisy

W art. 75 ustawy o kierujących pojazdami mowa jest o badaniu lekarskim przeprowadzanym w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ogół zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich uregulowany został w rozdziale 12 ustawy o kierujących pojazdami. Natomiast uszczegółowienie tej problematyki nastąpiło w wydanym w oparciu o art. 81 ust. 1 w/w ustawy rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949). 

Kto wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami ?

W przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, starosta na podstawie art. 103 ustawy o kierujących pojazdami wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Czy przysługuje nam odwołanie od orzeczenia lekarskiego?

Uprawnienie do odwołania od decyzji starosty następuje na podstawie art. 79 ust 4. ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z przywołanym artykułem, osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 wymienionej ustawy. 

Termin

Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Co ważne, orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne. 

Wyrok WSA

W przypadku skutecznego wniesienia wniosku o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego organ administracji nie może cofnąć tej osobie uprawnienia do kierowania pojazdami w oparciu o pierwotne orzeczenie lekarskie. Uprawnienie to następuje dopiero po wydaniu orzeczenia ostatecznego, które nie będzie mogło być skutecznie zakwestionowane. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. III SA/Po 472/15). 

Kancelaria Prawna Invicta oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu ustawy o kierujących pojazdami, w tym w zakresie odwołań od orzeczeń lekarskich dotyczących przeciwwskazań co do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług prawnych i do umówienia wizyty kancelarii, celem omówienia Państwa problemu prawnego.  

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego – zakaz prowadzenia pojazdów www.kpi.com.pl