System dozoru elektronicznego – jak to działa?

in
System dozoru elektronicznego - jak to działa?

System dozoru elektronicznego (SDE) to jeden ze sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności. SDE polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznych urządzeń monitorujących. § System dozoru elektronicznego – jak to działa?

Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

Sąd wyznacza każdemu skazanemu indywidualnie, szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym skazany musi przebywać w danym miejscu odbywania kary. W godzinach wskazanych w harmonogramie (nie więcej niż 12 godzin), skazany może przebywać poza miejscem odbywania kary, w celu podjęcia pracy, kontynuacji nauki lub wykonywania innych obowiązków życiowych i rodzinnych. Ponadto w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w SDE skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Kiedy przysługuje System Dozoru Elektronicznego?

Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczy kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy.

Ponadto warunkiem koniecznym uzyskania zgody Sądu jest posiadanie określonego miejsca stałego pobytu, a także uzyskanie zgody osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym oraz właścicieli lokalu. Co ważne, warunki mieszkaniowe lokalu skazanego muszą umożliwiać funkcjonowanie SDE (odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne).

Sąd bada również czy odbycie kary w SDE jest wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz czy względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Ponadto, zgodnie z art. 43lb kkw, zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara zastępcza pozbawienia wolności orzekana jest w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności.

Kiedy nie przysługuje odbycie kary w SDE?

Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE Sąd nie udzieli skazanemu, jeżeli dopuścił się on recydywy wielokrotnej (art. 64 §2 KK).

Jak mogę ubiegać się o odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

Aby ubiegać się o odbycie kary w SDE należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE wraz z uzasadnieniem na piśmie do wydziału penitencjarnego.

Wniosek o dozór elektroniczny

Wniosek o dozór elektroniczny można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z pomocy naszej kancelarii.

We wniosku skazany powinien wykazać, że istnieją w stosunku do niego podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE. Ponadto, do wniosku skazany musi dołączyć udzieloną na piśmie zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących.

Aby móc odbywać karę w systemie SDE należy sporządzić wniosek i odpowiednio go uzasadnić. Pomagamy osobom, które chcą wnioskować o odbycie kary w tym systemie w sporządzeniu wniosku i odpowiednim uzasadnieniu.

Dozór elektroniczny jaki zasięg? Ile metrów?

Skazany odbywający karę w SDE ma założony na nogę (w przypadku wyraźnych przeciwwskazań medycznych – na rękę) urządzenie nadawczo-odbiorcze, tzw. obrączkę elektroniczną. W miejscu stałego pobytu skazanego instalowane jest urządzenie monitorujące, umożliwiające stałą kontrolę przestrzegania ustalonego przez sąd harmonogramu. Każde odstępstwo od określonego schematu jest zgłaszane automatycznie do Centrum Monitorowania, skąd o wykroczeniu powiadamiane są odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo urządzenie daje możliwość dwustronnej komunikacji: Centrala Monitorowania — skazany. Zasięg nadajnika wynosi ok 200m.

W przypadku skazanego z zakazem zbliżania się do osób lub miejsc, odbywający karę  wyposażony jest nadajnik z funkcją GPS.

Jak oszukać dozór elektroniczny?

Wiele osób poszukuje w sieci informacji jak oszukać dozór elektroniczny. Należy podkreślić, iż każda ingerencja w SDE będzie zarejestrowana, a informacja przesłana do Centrali Monitorowania. Odbywanie kary w SDE to najczęściej ostatnia szansa dla osób skazanych na niską karą pozbawienia wolności. Należy sobie uświadomić, iż udzielenie dozoru elektronicznego to ogromny sukces i szczęście dla samego skazanego jak i jego rodziny.

Dozór elektroniczny a praca 

Dozór elektroniczny w żadnym wypadku nie koliduje z pracą. Przepisy KKW wprost wskazują, że skazany ma prawo oddalić się poza miejsce stałego zamieszkania w celu świadczenia pracy. 

Jedynym ograniczeniem SDE jest obowiązek przebywania w domu przez 12 godzin dziennie, zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym przez sąd penitencjarny harmonogramem.  

Dozór elektroniczny koszty 

Postępowanie o udzielenie zgodny na dozór elektroniczny jest bezpłatne. Jeżeli skazany zdecyduje się powierzyć sprawę profesjonaliście koszt dozoru elektronicznego to tylko i wyłącznie umówione honorarium Kancelarii. 

Co ważne, największe koszty dozoru elektronicznego powstają w związku ze zniszczeniem nadajnika lub urządzenia rejestrującego i wynoszą: 

  • 1123 zł – dla nadajnika, 
  • 8770 zł – dla nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, 
  • 5082 zł – dla rejestratora stacjonarnego, 
  • 8677 zł – dla rejestratora przenośnego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ System dozoru elektronicznego – jak to działa?