Planowane zmiany w rozwodach

in
Rozwód, pomoc w rozwodzie, jak się rozwieść

Wielu naszych klientów pyta o to jakie zmiany w rozwodach zaczną obowiązywać w obecnym roku. § Planowane zmiany w rozwodach

Media od kilku miesięcy informują, iż Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany te mają dotyczyć przede wszystkim alimentów i kontaktów z dziećmi. Wraz z nowelizacją zmodyfikowane zostaną przepisy o postępowaniu w sprawach rozwodowych.

Ustawodawca tłumaczy, iż celem wprowadzenia zmian jest  „pojednanie małżonków i nawiązanie porozumienia między nimi”, co niestety wydłuży postępowanie sądowe.

Sprawy o rozwód, które zostały rozpoczęte, ale jeszcze się nie zakończą przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą rozpoznawane według przepisów obecnie obowiązujących.

Dodatkowe postępowanie przy rozwodzie

Według planowanych zmian, czynnością poprzedzającą złożenie pozwu rozwodowego w sądzie będzie postępowanie informacyjne, które (zgodnie z założeniami ustawodawcy) doprowadzić ma do pogodzenia się małżonków.

W sytuacji, gdy pojednanie nie będzie możliwe, postępowanie to ma na celu osiągnięcie porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawach ich wspólnych małoletnich dzieci tj. wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontakty rodziców z dziećmi oraz wysokość alimentów.

Wyłącznie obowiązku postępowania informacyjnego dotyczy sytuacji, gdy jeden z małżonków został wcześniej skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub małoletniego dziecka, bądź w przypadku postawienia mu zarzutów w takiej sprawie.

Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego będzie poprzedzał zatem złożenie pozwu o rozwód. Oznacza to, że najpierw będziemy składać wniosek o przeprowadzenie postępowania informacyjnego, a dopiero po jego zakończeniu możliwe będzie złożenie pozwu rozwodowego.

Ustawodawca przewiduje również kierowanie stron na mediację rodzinną, która powinna trwać miesiąc, lecz na wniosek małżonków będzie można ją przedłużyć aż o pół roku!

Rozwód obecnie

W chwili obecnej całą procedurę rozwodową rozpoczyna złożenie pozwu o rozwód przez jednego z małżonków tzw. powoda. Do pierwszej rozprawy lub w terminie wyznaczonym przez sąd pozwany może złożyć odpowiedź na pozew. Przedstawia się w niej swoje stanowisko w sprawie oraz zgłasza wszelkie dowody.

Podczas rozprawy sąd przesłuchuje strony (małżonków) oraz zgłoszonych przez nich świadków (o ile strony żądały przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków). Jeśli strony odpowiednio wcześnie zgłosiły wszystkie dowody w sprawie, ustaliły orzeczenie o winie, uzgodniły podział majątku, opiekę nad dziećmi itd., to istnieje duża szansa, że pierwsza rozprawa będzie jedyną w ich sprawie rozwodowej. 

Na chwilę obecną nie wiadomo na pewno jak ostatecznie będą się wyglądały nowe przepisy. Nie jest też znany termin, od którego zaczną obowiązywać planowane zmiany w rozwodach.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu RP.