Spory sądowe

Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, m.in.:

  • prowadzenie w imieniu Klientów spraw o naprawienie szkody, zadośćuczynienie, rentę oraz inne roszczenia związane z wyrządzeniem szkody na osobie
  • prowadzenie w imieniu Klientów spraw o naruszenie dóbr osobistych oraz o odszkodowanie
  • dochodzenie w imieniu Klientów roszczeń o wykonanie umów oraz o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów
  • dochodzenie w imieniu Klientów roszczeń związanych z naruszeniem własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania
  • prowadzenie w imieniu Klientów postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości i zasiedzenie służebności
  • dochodzenie w imieniu Klientów roszczeń związanych z naruszeniem własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania
  • prowadzenie w imieniu Klienta spraw rodzinnych m.in. spraw o rozwód, o separację, o alimenty itp
  • prowadzenie w imieniu Klienta spraw spadkowych
WPISY

POWIĄZANE PUBLIKACJE