Kategorie
ZUS

Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS?

Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS? To pytanie, zazwyczaj kierują do nas osoby, które przegrały sprawę z ZUS przed sądem I Instancji.

Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawsze zależy od stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz rodzaju błędów, których dopuścił się Sąd I Instancji. Co istotne, nie zawsze przegrana przed Sądem I Instancji przesądza o przegranej w Sądzie II Instancji.

Ile kosztuje złożenie apelacji w sprawach ZUS?

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych zwolnione są od opłat sądowych, dlatego wniesienie apelacji nie rodzi dodatkowych kosztów.

Ile trwa postępowanie przed Sądem Apelacyjnym?

Postępowanie apelacyjne trwa ok. 1- 2 lata. Co ważne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o przyśpieszenie terminu rozprawy apelacyjnej.

Czy przed Sądem Apelacyjnym można powoływać nowe dowody?

Zgodnie z art. 381 k.p.c. Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

Powyższe nie oznacza jednak, iż dla prawidłowego rozstrzygnięcia sporu Ubezpieczony nie może złożyć nowych dowodów koniecznych dla rozstrzygnięcia sprawy.

W sytuacji złożenia nowych dowodów niezbędnym jest wyjaśnienie dlaczego Ubezpieczony przedkłada je dopiero na etapie postępowania apelacyjnego.

Czy koniecznym jest osobiste stawiennictwo na rozprawie apelacyjnej?

Osobiste stawiennictwo konieczne jest jedynie w przypadku, gdy Sąd Apelacyjny będzie chciał przesłuchać Ubezpieczonego.W innym przypadku Sąd zawiadomi jedynie Ubezpieczonego o terminie, na którym nie ma konieczności osobistego stawiennictwa.

Wieloletnie doświadczenia naszej Kancelarii w sporach z ZUS nauczyło nas, że niejednokrotnie złożenie apelacji doprowadziło do wygrania sprawy.

Co w przypadku, gdy nie wniesiono odwołania od decyzji ZUS?

Odwołanie wniesione po upływie miesięcznego terminu z urzędu podlega odrzuceniu, co oznacza, że nie będzie w ogóle rozpatrywane. Sąd może jednak nie uwzględnić przekroczenia terminu przez ubezpieczonego. Ustawodawca przewiduje dwie sytuacje, które musza wystąpić aby było to możliwe: po pierwsze – jeżeli opóźnienie nie jest nadmierne, po drugie – jeśli nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (art. 477(9) § 3 k.p.c.). Obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Sąd z urzędu sprawdza, czy strona zachowała termin do wniesienia odwołania, jeśli nie – ocenia rozmiar i przyczyny opóźnienia.

Zachęcamy do skorzystania z naszych pozostałych usług dostępnych na: www.kpi.com.pl

§ Czy składać apelację w przegranej sprawie ZUS?